Przetargi

Budowa chodnika w miejscowości Kolincz

Informacje dotyczące zamówienia zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177):

1.       Nazwa i adres zamawiającego.

Gmina Starogard Gd.

83-200 Starogard Gd., ul. Sikorskiego 9

2. Określenia trybu zamówienia.

Przetarg nieograniczony – art. 39 – Ustawy –Prawo zamówień publicznych

2.       Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a także jej cenę, jeżeli jej udostępnienie jest odpłatne.

     Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać odpłatnie w cenie 20,- złotych brutto w tut. Urzędzie Gminy po wystąpieniu pisemnym, odebrać osobiście lub na stronie internetowej www.starogardgd.ug.pl.  Pracownikiem upoważnionym do kontaktu z oferentami jest Maria Michel oraz Urszula Szopińska - tel. (0-58) 56-250-67 wewn. 58 lub 63.

4. Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych.

          Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie   w tym:

a) wykonanie odwodnienia  miejscowego szt 2

b) wykonanie chodników z kostki wibroprasowanej gr. 6,0 cm ( kostka Zamawiającego) – 245 mb szer. 135 cm

c) wykonanie wjazdów i zatoki autobusowej z kostki wibroprasowanej gr 8.0 cm – czerwonej

d)  inwentaryzacja powykonawcza wykonanego zadania

e) przywrócenie do stanu poprzedniego terenu po wszelkich robotach budowlano - montażowych,

f) obsługa geodezyjna zleconego zadania,

g) ustawienie  znaków drogowych – szt 7

h) wykonanie robót przygotowawczych – wycięcie krzewów , roboty rozbiórkowe itp.

i) koszty zajęcia pasa drogowego, ubezpieczenie budowy

j) organizacja ruchu na czas budowy chodnika – organizacja i oznakowanie pobocza drogi

Nie przewiduje się składania ofert częściowych.

 

5. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej  - nie dotyczy

6.  Termin wykonania zamówienia.   

Termin wykonania zamówienia  jest narzucony przez Zamawiającego. Wykonanie zadania w terminie  do 22.12.2008 r.

7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się osoby spełniający wymagania art. 22 ust. 1 cytowanej wyżej ustawy Prawo zamówień publicznych oraz wymienione w SIWZ.

 

8. Informacja na temat wadium.

Nie dotyczy

9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie.

Cena – 100%.

10. Miejsce i termin składania ofert.

     Siedziba Zamawiającego, w Starogardzie Gd. ul. Sikorskiego 9 w pokoju nr 18- sekretariat. 

      Termin składania ofert upływa dnia 21.11.2008 r. o godzinie 10.00.

 

11. Termin związania z ofertą.

Wykonawca jest związany ofertą  zgodnie z art. 85 – Ustawy – prawo zamówień publicznych

 

12. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej – Nie dotyczy

13. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której zamieszczone będą dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów – Nie dotyczy

14. Informacja o przewidywanej aukcji elektronicznej – Nie dotyczy

15. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 i w art.134 ust. 6 pkt.  3 i 4

      Nie dotyczy

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 30.10.2008
Dokument wytworzony przez: Wydział Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Urszula Szopińska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 października 2008 13:50
Dokument wprowadzony do BIP przez: Joanna Rzepka
Ilość wyświetleń: 3849
30 października 2008 14:12 (Joanna Rzepka) - Dodanie załącznika.
30 października 2008 14:11 (Joanna Rzepka) - Dodanie załącznika.
30 października 2008 14:11 (Joanna Rzepka) - Dodanie załącznika.
Zatrzymaj banner przewijany