Przetargi

Modernizacja stopnia mechanicznego oczyszczania ścieków w oczyszczalni ścieków w Kokoszkowach gmina Starogard Gdański

 

Działając na podstawie art. 4a ust.2 oraz art. 41 ustawy Prawo zamówień publicznych Gmina Starogard Gdański zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

1           Nazwa i adres Zamawiającego

Gmina Starogard Gdański

ul. Sikorskiego 9

83-200 Starogard Gdański

tel. /58/ 56 250 67

fax. /58/ 56 246 41

2           Tryb zamówienia

Postępowanie przeprowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.).

3           Określenie sposobu uzyskania SIWZ.

- na stronie internetowej Urzędu Gminy Starogard Gdański- www.starogardgd.ug.pl

- SIWZ można również uzyskać odpłatnie Urzędzie Gminy Starogard Gdański w cenie 25zł netto + 22%VAT.

Pracownikami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

- Joanna Rzepka – inspektor d/s. inwestycji - tel. 058-56-250-67, wew. 63

- Maria Michel - naczelnik wydziału GPK - U.G. tel. 058-56-250-67, wew. 58

4           Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące przebudowę stopnia mechanicznego oczyszczania ścieków w oczyszczalni ścieków w miejscowości Kokoszkowy w gminie Starogard Gdański.

        Zakres prac do wykonania:

  1. wyposażenie istniejącego ciągu technologicznego w następujące elementy: sito pionowe zamontowane w wydzielonej studni żelbetowej ¢ 200; przepompownia technologiczna; separator piasku; system sterowania
  2. przebudowa rurociągów technologicznych
  3. adaptacja istniejącej wiaty na potrzeby lokalizacji separatora piasku
  4. wykonanie zasilania mechanicznego stopnia oczyszczania z istniejącego złącza kablowego
  5. wykonanie nawierzchni z kostki betonowej w obrębie przebudowywanego ciągu technologicznego

5           Informacja o możliwości złożenia oferty częściowej.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

6           Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

7           Termin wykonania zamówienia.

Termin realizacji zamówienia: 5 miesięcy

8           Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu jest spełnienie kryteriów określonych w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz nie podleganie wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Oferta będzie podlegać ocenie po spełnieniu formalnych wymogów określonych w rozdziale 6.3 SIWZ oraz spełnieniu następujących minimalnych kryteriów kwalifikacyjnych:

W ciągu ostatnich pięciu lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, Wykonawca był głównym wykonawcą przy realizacji zadania o tożsamym charakterze i złożoności co przedmiot niniejszego przetargu, tj.: wartość zadania w kwocie nie niższej niż 200 tys. zł netto, charakter – przebudowa, budowa, remont oczyszczalni ścieków wraz z dostawą urządzeń technologicznych i ich montażem. Jako potwierdzenie spełnienia w/w warunku należy załączyć referencje od innego zamawiającego, protokół odbioru końcowego lub inny dokument potwierdzający, że roboty zostały wykonane należycie oraz wykaz zrealizowanych zadań zgodnie z załącznikiem nr 4 „Informacje na temat dotychczasowego doświadczenia”.

9           Informacje na temat wadium.

Każdy Wykonawca przystępujący do przetargu obowiązany jest wnieść wadium w wysokości 7 000 PLN do upływu terminu składania ofert.

Wadium może być wnoszone zgodnie z zapisami dotyczącymi form wnoszenia wadium wynikającymi z zapisów art. 45 pkt 6 – Ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Termin ważności wadium nie może być krótszy niż termin związania ofertą, tj. 30 dni od terminu składania ofert

 

W przypadku, kiedy wadium jest wnoszone w gotówce, należy je wpłacić przelewem z dopiskiem “Wadium na Przetarg – Modernizacja stopnia mechanicznego oczyszczania ścieków w oczyszczalni ścieków w Kokoszkowach gmina Starogard Gdańskina następujące konto: Bank Spółdzielczy Starogard Gdański konto nr 35834000010004684820000005.

W przypadku wnoszenia wadium w innych środkach niż gotówka należy oryginał dokumentu zabezpieczającego wadium złożyć w kasie w siedzibie Zamawiającego w Starogardzie Gd. ul. Sikorskiego 9,  Kasa  - otwarta w godzinach 8.00-13.00

Wadium zostanie zwrócone Wykonawcom zgodnie z art. 46 ust. 1-3 Ustawy – Prawo zamówień publicznych

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami zgodnie z art. 46 ust. 5  Ustawy –Prawo zamówień publicznych

10        Kryteria oceny ofert:

Cena – 100%

11        Miejsce i termin składania ofert.

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta przetargowa – Modernizacja stopnia mechanicznego oczyszczania ścieków w oczyszczalni ścieków w Kokoszkowach gmina Starogard Gdański należy złożyć do dnia 03.11.2008.r. do godz. 10.00 w sekretariacie Urzędu Gminy w Starogardzie Gd., ul. Sikorskiego 9, pok. nr 18. Otwarcie nastąpi w dniu 03.11.2008 r. o godz. 10.15 w pok. nr 22 budynku Urzędu Gminy.

12        Termin związania ofertą.

30 dni

13        Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej.

nie dotyczy

14        Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów.

nie dotyczy

15        Informacja o przewidywanym wyborze oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna.

nie dotyczy

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 października 2008 10:56
Dokument wprowadzony do BIP przez: Joanna Rzepka
Ilość wyświetleń: 3863
10 października 2008 11:12 (Joanna Rzepka) - Dodanie załącznika.
10 października 2008 11:11 (Joanna Rzepka) - Dodanie załącznika.
10 października 2008 11:09 (Joanna Rzepka) - Dodanie załącznika.
Zatrzymaj banner przewijany