Przetargi

Unieważnienie postępowania nr 226820-2008 na wykonanie zadania „Modernizacja stopnia mechanicznego oczyszczania ścieków w oczyszczalni ścieków w Kokoszkowach gmina Starogard Gdański”

 

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 7 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 14.09.06 r. Nr 164, poz. 1163 z póź. zm.)  Gmina Starogard Gdański  unieważnia postępowanie nr 226820-2008 na  wykonanie zadania Modernizacja stopnia mechanicznego oczyszczania ścieków w oczyszczalni ścieków w Kokoszkowach gmina Starogard Gdański

Uzasadnienie faktyczne: Warunkiem udziału w postępowaniu, określonym w p-cie 5.2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, było wykazanie dotychczasowego doświadczenia wykonawcy przy realizacji zadania o tożsamym charakterze i złożoności co przedmiot przetargu w okresie dwóch lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie. Warunek ten jest niezgodny z zapisami ust. 2 pkt 1 Rozporządzenia Prezesa Rady ministrów z dnia 19 maja 2006 r.  w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. W związku z powyższym postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Uzasadnienie prawne: . 93 ust. 1 pkt. 7 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 października 2008 15:14
Dokument wprowadzony do BIP przez: Joanna Rzepka
Ilość wyświetleń: 3916
09 października 2008 15:14 (Joanna Rzepka) - Utworzenie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany