Przetargi

Informacja z otwarcia ofert w post. przetarg. na "Budowę studni głębinowej na ujęciu wody w Suminie "

 

GKI.271.10.1.2018 MF                                              Starogard Gdański dnia 28.06.2018r.

 

Informacja na podstawie art. 86 ust. 5  pkt 1-3  Ustawy z dnia 29.stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych. (Dz.U z 2015 poz. 2164 ze zm.)  

Gmina Starogard Gdański przekazuje  informacje z otwarcia ofert w dniu 28.06.2018 r. o godz. 10:45 w postępowaniu przetargu nieograniczonego nr 572521-N-2018 z  dnia 13.06.2018r. dla zadania  pn. „Budową studni głębinowej na ujęciu w Suminie”  Gmina przeznaczyła w budżecie na sfinansowanie w/w zamówienia kwotę        100 000,00 zł brutto

Wykaz złożonych w wyznaczonym terminie ofert wraz z ceną i  terminem gwarancji:

Nr oferty

Nazwa firmy

Cena oferty

zł brutto

Termin gwarancji

1

„Studbud” Zakład Studniarski Stanisław Gąsior Huta strzelce, 86-320 Łasin

161 732,70

5

2.

Zakład Usługowo-Produkcyjno-Handlowy „Hirsz”                            83-322 Stężyca

ul. Słowackiego 9

199 918,52

5

 

  1. Termin wykonania zamówienia 20.12.2018 r.

 

  1. Warunki płatności zgodne z zapisami we wzorze umowy tj.  rozliczanie całości robót z Wykonawcą będzie regulowane  fakturą końcową, w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego wraz z protokołem odbioru wykonanych robót, z uwzględnieniem zapisów dotyczących podwykonawstwa.

 

Pouczenie:

Wykonawcy-oferenci, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia tej  informacji na stronie  internetowej ; przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 28.06.2018r.
Dokument wytworzony przez: Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Marian Firgon
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 czerwca 2018 13:20
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marian Firgon
Ilość wyświetleń: 106
28 czerwca 2018 13:20 Marian Firgon - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany