Przetargi

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na usługę w zakresie szkolnictwa podstawowego związaną z realizacją projektu „Zajęcia dodatkowe - wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci klas I-III szkół podstawowych Gminy Starogard Gdański”

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

na usługę w zakresie szkolnictwa podstawowego

związaną z realizacją projektu „Zajęcia dodatkowe - wyrównywanie szans edukacyjnych
i rozwojowych dzieci klas I-III szkół podstawowych Gminy Starogard Gdański”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Gmina Starogard Gdański działając w oparciu o art. 92 ust. 2 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), zawiadamia, że, w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego nr RGM.271.48.2011.BS ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych Numer ogłoszenia: 416542; data zamieszczenia: 08.12.2011r. na usługę w zakresie szkolnictwa podstawowego związaną z realizacją projektu „Zajęcia dodatkowe - wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci klas I-III szkół podstawowych Gminy Starogard Gdański” dokonano wyboru wykonawców, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty.

 

1. Wybór najkorzystniejszej oferty.

 

1.1.            Część I – pełnienie funkcji prowadzącego zajęcia logopedyczne w Publicznej Szkole Podstawowej w Brzeźnie Wielkim, dla 3 grup uczniów w roku szkolnym 2011/2012, tj. łącznie 63 godziny oraz  dla 3 grup uczniów w roku szkolnym 2012/2013, tj. łącznie 60 godzin

 

Do upływu terminu składania ofert wpłynęła jedna oferta na część I zamówienia:

                                                                                                                                 

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Liczba przyznanych punktów

3

Karolina Szwoch

Ul. Staszica 29

83-200 Starogard Gd.

100

 

Zamawiający wybrał ofertę złożoną przez:

Karolinę Szwoch , zam. ul. Staszica 29,  83-200 Starogard Gdański

Cena najkorzystniejszej oferty wynosi – 60,00 zł brutto / godzinę

(słownie: sześćdziesiąt złotych 00/100)

Oferta, ta spełnia kryteria oceny określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
i  uzyskała największą liczbę punktów.

1.2              Część II – pełnienie funkcji prowadzącego zajęcia logopedyczne w Zespole Kształcenia i Wychowania w Rywałdzie , dla 3 grup uczniów w roku szkolnym 2011/2012, tj. łącznie 63 godziny oraz  dla 3 grup uczniów w roku szkolnym 2012/2013, tj. łącznie 60 godzin

Do upływu terminu składania ofert wpłynęła jedna oferta na część II zamówienia:

                                                                                                                                 

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Liczba przyznanych punktów

2

Karolina Szwoch

Ul. Staszica 29

83-200 Starogard Gd.

100

 

Zamawiający wybrał ofertę złożoną przez:

Karolinę Szwoch , zam. ul. Staszica 29,  83-200 Starogard Gdański

Cena najkorzystniejszej oferty wynosi – 60,00 zł brutto / godzinę

(słownie: sześćdziesiąt złotych 00/100)

Oferta, ta spełnia kryteria oceny określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
i  uzyskała największą liczbę punktów.

1.3              Część III – pełnienie funkcji prowadzącego zajęcia logopedyczne w Publicznej Szkole Podstawowej w Rokocinie, dla 4 grup uczniów w roku szkolnym 2011/2012, tj. łącznie 84 godziny oraz  dla 4 grup uczniów w roku szkolnym 2012/2013, tj. łącznie 84 godziny

Do upływu terminu składania ofert wpłynęła jedna oferta na część III zamówienia:

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Liczba przyznanych punktów

 

1

 

Violeta Poziemska

Os. Witosa 10, Nowa Wieś Rzeczna

83-200 Starogard Gd.

 

 

100

 

Zamawiający wybrał ofertę złożoną przez:

Violetę Poziemską, zam. os. Witosa 10,  Nowa Wieś Rzeczna, 83-200 Starogard Gd.

Cena najkorzystniejszej oferty wynosi – 70,00 zł brutto/godzinę

(słownie: siedemdziesiąt złotych 00/100)

Oferta, ta spełnia kryteria oceny określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
i  uzyskała największą liczbę punktów.

  1. 2.                Informacja o wykonawcach wykluczonych i których oferty zostały odrzucone. 

Nie dotyczy

 

3. Termin, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

Umowy w sprawie realizacji zamówienia publicznego zostaną zawarte w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty
( art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP).

 

 

 

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wydział Rozwoju Gminy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 grudnia 2011 10:03
Dokument wprowadzony do BIP przez: Bartłomiej Sadowski
Ilość wyświetleń: 1723
19 grudnia 2011 10:03 (Bartłomiej Sadowski) - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany