Przetargi

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługę szkolnictwa podstawowego w ramach projektu "Zajecia dodatkowe - wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci klas I-III szkół podstawowych Gminy Starogard Gdański."

Usługa w zakresie szkolnictwa podstawowego związana z realizacją projektu Zajęcia dodatkowe - wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci klas I-III szkół podstawowych Gminy Starogard Gdański
Numer ogłoszenia na portalu UZP: 416542 - 2011; data zamieszczenia: 08.12.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Starogard Gdański , ul. Sikorskiego 9, 83-200 Starogard Gdański, woj. pomorskie, tel. (058) 562 50 67, faks (058) 562 46 41.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.starogardgd.ug.pl
 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.bip.starogardgd.ug.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa w zakresie szkolnictwa podstawowego związana z realizacją projektu Zajęcia dodatkowe - wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci klas I-III szkół podstawowych Gminy Starogard Gdański.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Objaśnienia używanych terminów: SIWZ - specyfikacja istotnych warunków zamówienia Godzina zajęć z logopedą - 60 minut Grupa uczniów zajęć logopedycznych - 3 do 5 osób w grupie Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa szkolnictwa podstawowego w ramach projektu Zajęcia dodatkowe - wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci klas I-III szkół podstawowych Gminy Starogard Gdański, w skład której wchodzi w szczególności: prowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla dzieci klas I-III szkół podstawowych z zakresu logopedii. Zmawiający dokonał podziału zamówienia na 3 części: część I - pełnienie funkcji prowadzącego zajęcia logopedyczne w Publicznej Szkole Podstawowej w Brzeźnie Wielkim, ul. Szkolna 5, 83-115 Swarożyn, dla 3 grup uczniów w roku szkolnym 2011/2012, tj. łącznie 63 godziny oraz dla 3 grup uczniów w roku szkolnym 2012/2013, tj. łącznie 60 godzin; część II - pełnienie funkcji prowadzącego zajęcia logopedyczne w Zespole Kształcenia i Wychowania w Rywałdzie, ul. Szkolna 4, 83-200 Starogard Gdański, dla 3 grup uczniów w roku szkolnym 2011/2012, tj. łącznie 63 godziny oraz dla 3 grup uczniów w roku szkolnym 2012/2013, tj. łącznie 60 godzin; część III - pełnienie funkcji prowadzącego zajęcia logopedyczne w Publicznej Szkole Podstawowej w Rokocinie, ul. Parkowa 2, 83-200 Starogard Gdański, dla 4 grup uczniów w roku szkolnym 2011/2012, tj. łącznie 84 godziny oraz dla 4 grup uczniów w roku szkolnym 2012/2013, tj. łącznie 84 godziny; Zajęcia wymienione w SIWZ odbywać się będą w dniach funkcjonowania szkół, do której uczęszczają dzieci biorące udział w projekcie, w przedziale godzin: w poniedziałki między godz. 8:00 - 16:30 we wtorki między godz. 8:00 - 16:30 w środy między godz. 8:00 - 16:30 w czwartki między godz. 8:00 - 16:30 w piątki między godz. 8:00 - 16:30 przy czym harmonogram zajęć ustalany będzie zawsze w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły. Oferta może być złożona na jedną lub wybrane części zamówienia. Do obowiązków osoby wykonującej usługę ( określoną część przedmiotu zamówienia ) -prowadzącego zajęcia należeć będzie w szczególności: ustalenie harmonogramu zajęć i uzyskanie akceptacji przez dyrektora szkoły w terminie 14 dni od rozpoczęcia zajęć; opracowanie programu zajęć grupowych i indywidualnych i uzyskanie akceptacji dyrektora szkoły; opieka nad dziećmi uczestniczącymi w zajęciach; prowadzenie i dokumentowanie zajęć zgodnie z zaleceniami dyrektora szkoły; współdziałanie z rodzicami ( prawnymi opiekunami ) w sprawach wychowania i nauczania dzieci, z uwzględnieniem prawa rodziców ( prawnych opiekunów ) do znajomości treści zawartych w programie zajęć grupowych i indywidualnych; prowadzenie dziennika zajęć oraz innych dokumentów obrazujących możliwości i potrzeby rozwojowe dzieci, stosowane metody pracy z dziećmi oraz osiągane rezultaty, zgodnie z zaleceniami dyrektora szkoły, a także niezbędnych w realizacji projektu; dbałość oraz odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas zajęć; dbałość o pomieszczenia, sprzęt i urządzenia wykorzystywane do realizacji projektu; współpraca z kadrą zarządzająca projektem w zakresie bieżącego monitorowania postępu w realizacji określonych wskaźników projektu i innych działań projektowych wraz z sporządzaniem odpowiedniej dokumentacji; realizowanie zaleceń osób/instytucji uprawnionych do kontroli projektu; wykonywanie innych zadań związanych z poprawną realizacją projektu; ochrona i przetwarzanie danych osobowych dzieci i rodziców/opiekunów prawnych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 Nr 101, poz. 926 ze zm.) na podstawie imiennego upoważnienia, wydanego przez Zamawiającego. Z Wykonawcą zostanie/ą zawarta/e umowa/y cywilnoprawna/e na wykonanie usługi ( jedna umowa obejmuję jedną część zamówienia). Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania kontroli nad realizacją zamówienia w trakcie trwania umowy. Wynagrodzenie Wykonawcy wypłacane będzie przez Zamawiającego cyklicznie w okresie trwania umowy, nie częściej niż raz w miesiącu, na zasadach określonych w umowie..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 02.01.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Zamawiający nie przewiduje specjalnych wymagań w tym zakresie
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Zamawiający nie przewiduje specjalnych wymagań w tym zakresie
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Zamawiający nie przewiduje specjalnych wymagań w tym zakresie
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • 8.1.3 Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: Dysponowanie osobą/osobami, które posiadają kwalifikacje określone w §21 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli ( Dz. U. Nr 50 z 2009r., poz. 400 ), tj.: - ukończyły studia magisterskie w zakresie logopedii oraz posiadają przygotowanie pedagogiczne lub - ukończyły studia magisterskie na dowolnym kierunku i studia podyplomowe w zakresie logopedii oraz posiadają przygotowanie pedagogiczne lub - ukończyły studia pierwszego stopnia w zakresie logopedii oraz posiadają przygotowanie pedagogiczne lub - ukończyły studia pierwszego stopnia na dowolnym kierunku (specjalności) i studia podyplomowe w zakresie logopedii oraz posiadają przygotowanie pedagogiczne.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Zamawiający nie przewiduje specjalnych wymagań w tym zakresie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 •  

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Dopuszcza się następujące okoliczności zmiany umowy w zakresie terminu realizacji usługi: 1) w przypadku wydłużenia nin. procedury przetargowej 2) w przypadku krótkotrwałych zdarzeń losowych uniemożliwiających prowadzenie zajęć, leżących po stronie zamawiającego lub wykonawcy Dopuszcza się następujące okoliczności zmiany umowy w zakresie Wykonawcy usługi: 1) w przypadku choroby trwającej dłużej niż 30 dni osoby wykonującej usługę dopuszcza się możliwość wykonania usługi przez osobę trzecią za pisemną zgodą zamawiającego, pod warunkiem wskazania przez wykonawcę osoby, która spełnia warunki określone w SIWZ.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.starogardgd.ug.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Starogard Gdański ul. Sikorskiego 9 83-200 Starogard Gdański.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.12.2011 godzina 10:00, miejsce: Gmina Starogard Gdański ul. Sikorskiego 9, pok 19 (sekretariat) 83-200 Starogard Gdański.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zajęcia dodatkowe - wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci klas I-III szkół podstawowych Gminy Starogard Gdański współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: część I - pełnienie funkcji prowadzącego zajęcia logopedyczne w Publicznej Szkole Podstawowej w Brzeźnie Wielkim, ul. Szkolna 5, 83-115 Swarożyn, dla 3 grup uczniów w roku szkolnym 2011/2012, tj. łącznie 63 godziny oraz dla 3 grup uczniów w roku szkolnym 2012/2013, tj. łącznie 60 godzin;.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: część I - pełnienie funkcji prowadzącego zajęcia logopedyczne w Publicznej Szkole Podstawowej w Brzeźnie Wielkim, ul. Szkolna 5, 83-115 Swarożyn, dla 3 grup uczniów w roku szkolnym 2011/2012, tj. łącznie 63 godziny oraz dla 3 grup uczniów w roku szkolnym 2012/2013, tj. łącznie 60 godzin;.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 02.01.2012.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: część II - pełnienie funkcji prowadzącego zajęcia logopedyczne w Zespole Kształcenia i Wychowania w Rywałdzie, ul. Szkolna 4, 83-200 Starogard Gdański, dla 3 grup uczniów w roku szkolnym 2011/2012, tj. łącznie 63 godziny oraz dla 3 grup uczniów w roku szkolnym 2012/2013, tj. łącznie 60 godzin;.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: część II - pełnienie funkcji prowadzącego zajęcia logopedyczne w Zespole Kształcenia i Wychowania w Rywałdzie, ul. Szkolna 4, 83-200 Starogard Gdański, dla 3 grup uczniów w roku szkolnym 2011/2012, tj. łącznie 63 godziny oraz dla 3 grup uczniów w roku szkolnym 2012/2013, tj. łącznie 60 godzin;.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 02.01.2012.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: część III - pełnienie funkcji prowadzącego zajęcia logopedyczne w Publicznej Szkole Podstawowej w Rokocinie, ul. Parkowa 2, 83-200 Starogard Gdański, dla 4 grup uczniów w roku szkolnym 2011/2012, tj. łącznie 84 godziny oraz dla 4 grup uczniów w roku szkolnym 2012/2013, tj. łącznie 84 godziny;.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: część III - pełnienie funkcji prowadzącego zajęcia logopedyczne w Publicznej Szkole Podstawowej w Rokocinie, ul. Parkowa 2, 83-200 Starogard Gdański, dla 4 grup uczniów w roku szkolnym 2011/2012, tj. łącznie 84 godziny oraz dla 4 grup uczniów w roku szkolnym 2012/2013, tj. łącznie 84 godziny;.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 02.01.2012.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wydział Rozwoju Gminy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 grudnia 2011 11:52
Dokument wprowadzony do BIP przez: Bartłomiej Sadowski
Ilość wyświetleń: 1580
08 grudnia 2011 11:54 (Bartłomiej Sadowski) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_5_do_siwz_wzor_umowy.doc] do dokumentu.
08 grudnia 2011 11:54 (Bartłomiej Sadowski) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_4_do_siwz_art_24.doc] do dokumentu.
08 grudnia 2011 11:53 (Bartłomiej Sadowski) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_3_do_siwz_wykaz_osob.doc] do dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany