Przetargi

Odpowiedzi na zapytania Wykonawców - IV - dotyczy przetargu na budowę kanalizacji w Kolinczu, Rywałdzie i Kokoszkowach wraz z budową wodociągu w Kokoszkowach

 

 

 

 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Europa inwestująca w obszary wiejskie

Projekt  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

„Podstawowe Usługi  dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej” 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

                         

                                                                                                        Starogard Gd, 21.11.2011 r.

GKI. 7013.5.286853.2011.US.

 

 

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego : Budowa kanalizacji w Kolinczu, Rywałdzie

                 i Kokoszowach wraz z budową wodociągu w Kokoszowach

 

1. Pytanie: Czy Zamawiający będzie uważał za spełniony warunek jeśli Wykonawca dokonał już wpłaty wadium  na określony w SIWZ rachunek Zamawiającego w prawidłowej wysokości, a na przelewie (w tytule) zamieścił następującą informację: Wadium na przetarg ad. części I Zamówienia – Budowa wodociągu i kanalizacji w Kokoszkowach”

Nadmienia się, że z w/w. treści jasno wynika, że chodzi o konkretne postępowanie i należy zaznaczyć, że mimo wszystko nazwa w takim wypadku może być mniej istotna ponieważ jest tylko oznaczeniem/symbolem danego postępowania. Poza tym Zamawiający mało przejrzyście sprecyzował w SIWZ ( patrz pkt 8 ppkt 8.4 ) kwestię odnoszącą się do samej czynności opisania wadium wnoszonego w pieniądzu zaznaczając cyt. (.. ) należy je wpłacić przelewem z dopiskiem ad. części I zamówienia – Wadium na przetarg – budowa wodociągu i kanalizacji w Kokoszkowach”

W tym przypadku należy podkreślić, że  Wykonawca w pełni zastosował się do powyższej instrukcji tj. sugerując się podanymi wytycznymi ad. wymagań dotyczących wadium, w taki sam sposób opisał swój przelew wadialny i tym samym należy zaakceptować w/. dokument zwłaszcza, że określone pieniądze z tytułu zabezpieczenia oferty przetargowej znajdują się już po stronie Zamawiającego – czyli wiadomo kto nimi „zarządza”

 

Odpowiedź: Zamawiający uzna za właściwie wniesione wadium z dopiskiem – „ Wadium na przetarg – budowa wodociągu i kanalizacji w Kokoszkowach”. Wykonawca do wpłaconego na konto Zamawiającego wadium musi uzupełnić ofertę /załączyć  wyjaśnienie zawierające tytuł całego postępowania.

 Prawidłowymi  zapisami  na gwarancji wadialnej są zapisy:

  1. 1.                      Ad. części I - „Budowa  kanalizacji  w Kolinczu, Rywałdzie i Kokoszkowach wraz z budową  wodociągu w Kokoszkowach  – budowa wodociągu  i  kanalizacji w Kokoszkowach” 
  2. 2.                      Ad. części II - „Budowa  kanalizacji  w Kolinczu, Rywałdzie i Kokoszkowach wraz z budową  wodociągu w Kokoszkowach - budowa  kanalizacji  w  Rywałdzie i Kolinczu”

 

 

 

 

 

2.Pytanie: Nawiązując do ogłoszonego przez Państwa przetargu oraz udostępnionego projektu i SIWZ na wykonanie w/w zadania. Ponieważ funkcjonuje u inwestora monitoring przepompowni ścieków dostarczony przez konkretnego producento monitoringu i jednocześnie producenta  przepompowni w ramach zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wnioskujemy o wyjaśnienie:

a)  czy zainstalowany system monitoringu wspiera otwarte standardy przemysłowe np. OPC lub protokół Modbus RTU, , umożliwiające komunikację systemu z urządzeniami telemetrycznymi innych producentów przepompowni?

b) Czy Zamawiający jest autorem systemu lub jeżeli nie, to czy posiada udokumentowaną licencję na narzedzia projektowe do posiadania systemu, czy udostępni narzędzia projektowe do tego systemu wraz z pełną dokumentacją do tych narzędzi, czyli elementy niezbędne do zmian konfiguracji systemu ( rozszerzenie listy zmiennych zdefiniowanie nowych źródeł danych, zdefiniowanie nowych komunikatów alarmowych, zdefiniowanie nowych parametrów archiwizacji i prezentacji danych ) i zaprojektowanie nowych elementów graficznych lub ekranów graficznych animowanej synoptyki.

c) Czy Zamawiający posiada licencję na odpowiednią ilośc wizualizowanych w systemie zmiennych, wystarczającą rozbudowę aplikacji o kolejne, nowe przepompownie?

d) Czy Zamawiający udostępni nieodpłatnie przedmiotowi dostarczającemu kompletne pompownie projekt będący częścią składową systemu monitoringu umozliwiający rozbudowę systemu o kolejne obiekty?

 

Jeżeli powyższe warunki nie zostaną spełnione, wnioskujemy o:

a)      Dodanie do SIWZ zapisu o konieczności jedynie przygotowania szaf sterowniczych wg. wymagań czyt. Przygotowanie szaf pompowni do wpięcia do istniejącego systemu monitoringu i wizualizacji.

b)      O wyłaczenie z procedury przetragowej i zakresu przedmiotowego przetargu konieczności wpięcia nowowybudowanych pompowni do istniejącego monitoringu konkretnego Producenta.

 

Odpowiedź;

System monitoringu na czyszczalni ścieków w Jabłowie  jest systemem otwartym z możliwością właczenia nowych przepompowni ścieków.

Przedmiotowy monitoring przepompowni ścieków jest integralną częścią dokumentacji projektowej oraz SIWZ  i stanowi istotny element  procesu inwestycyjnego w zakresie poprawy  stanu ochrony środowiska Gminy  Starogard Gdański. Zamawiający nie ma wiedzy kto będzie dostawcą przepompowni (wg określonych w  SIWZ standardów jakościowych ) dla poszczególnych Wykonawców  biorących udział w postępowaniu przetargowym. Każdy ubiegający się o udzielenie zamówienia ma prawo dokonać wyceny zastosowanych urządzeń i materiałów w oparciu o własną kalkulację cenową. Zamawiający w żaden sposób nie ogranicza ani nie wskazuje potencjalnych dostawców materiałów i urządzeń, którzy nie są w żadnej mierze stroną przedmiotowego postępowania, ponieważ  przetarg dotyczy wykonania robót budowlanych, a nie samych dostaw. Zamawiający kierując się zasadą utrzymania dyscypliny finansów publicznych oraz ich racjonalnego wydatkowania mając na względzie odpowiedzialność cywilną z tytułu rękojmi i gwarancji ciążącą na oferentach określił jedynie funkcjonalność użytkową zastosowanych rozwiązań, które dają gwarancję kompatybilności dotychczasowych rozwiązań służących ochronie środowiska w Gminie Starogard Gdański. Reasumując  należy podkreślić, że na Wykonawcy  ciąży obowiązek  spełnienia  wszystkich wymogów  zawartych w SIWZ, które to określił  Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu.

 

  1. Pytanie: Działając na podstawie art. 38 Ustawy – „Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. prosimy o wyjaśnienie wątpliwości:

Załaczona dokumentacja techniczna na stronie Zamawiającego jest niepełna . Brakuje opisu na sieć wodociągową w Rywałdzie i Kolinczu, a dokładnie zestawienia armatury ( hydtanty, zasuwy). Prosimy o uzupełnienie.

 

Odpowiedź: Przyłacza wodociągowe do przepompowni ścieków należy wykonać wg. ST 3.1 pkt 5.5.3 oraz wg rysunków 9.1, 9.2, 9.3 i 9.4.

 

 

 

 

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 21.11.2011
Dokument wytworzony przez: Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Urszula Szopińska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 listopada 2011 13:11
Dokument wprowadzony do BIP przez: Beata Hołowińska
Ilość wyświetleń: 1709
21 listopada 2011 13:11 (Beata Hołowińska) - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany