Przetargi

Odpowiedzi na zapytania Wykonawców III - dotyczy przetargu na budowę kanalizacji w Kolinczu, Rywałdzie i Kokoszkowach wraz z budową wodociągu w Kokoszkowach

 

 

 

 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Europa inwestująca w obszary wiejskie

Projekt  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

„Podstawowe Usługi  dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej” 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

                         

                                                                                                        Starogard Gd, 19.11.2011 r.

GKI. 7013.4.286853.2011.US.

 

 

 

 

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego : Budowa kanalizacji w Kolinczu, Rywałdzie

i Kokoszowach wraz z budową wodociągu w Kokoszowach

 

 1. 1.        Pytanie: Czy Zamawiiający uzna za prawidłowa nazwę zadania wpisanego na gwarancji ubezpieczeniowej zapłaty wadium odpowiednio dla części 1 „Budowa wodociągu i kanalizacji w Kokoszkowach” oraz  dla części II „ Budowa kanalizacji w Rywałdzie i Kolinczu” , którą podano w pkt. 8.11. SIWZ oraz Formularzu Oferty. Natomiast w pkt. 6.3.a) SIWZ jako nazwy zadań jest napisane odpowiednio: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kokoszkowy” oraz „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rywałd – Kolincz , przepompowni ścieków i zjazdu z drogi powiatowej w miejscowości Kolincz”.

Prosimy o informację, który zapis przyjąć jako prawidłowy do gwarancji wadialnej w rozbiciu na obie części , ponieważ przyjęcie niewłaściwej nazwy może spowodować nieważność gwarancji i tym samym odrzucenia ofertę czego chcielibyśmy uniknąć.

 

Odpowiedź: Prawidłowymi  zapisami  na gwarancji wadialnej są zapisy:

 1. 1.                      Ad. części I - „Budowa  kanalizacji  w Kolinczu, Rywałdzie i Kokoszkowach wraz z budową  wodociągu w Kokoszkowach  – budowa wodociągu  i  kanalizacji w Kokoszkowach”
 2. 2.                      Ad. części II - „Budowa  kanalizacji  w Kolinczu, Rywałdzie i Kokoszkowach wraz z budową  wodociągu w Kokoszkowach - budowa  kanalizacji  w  Rywałdzie i Kolinczu”

 

2. Pytanie: Wg. pkt 6.1. Sieć wodociągowa (projekt techniczny)przyłącza nalezy zakończyć wodomierzem skrzydełkowym, natomiast wg. tabeli nr 3 Wykonawca wykonuje tylko część przyłącza ( odcinek w opasie drogi) i końcówkę zaślepia. Prosimy o wyjaśnienie.

 

Odpowiedź: Prawidłowy jest zapis w tabeli nr 3 – końcówkę przyłącza zaślepiamy.

 

3. Pytanie: Czy zakres robót obejmuje likwidację istniejących zbiorników bezodpływowych na terenie posesji?

Odpowiedź: Przyłącza  kanalizacyjne realizujemy do granicy działki, likwidacja istniejących zbiorników na terenach posesji należy do właściciela posesji.

 

4. Pytanie: W specyfikacjach technicznych ujęto informację o przedmiarach i obmiarach, prosimy o udostępnienie.

 

Odpowiedź: Przedmiar i obmiar w ST. dotyczy jednostek obmiarowych jakimi należy się posługiwać przy kalkulacji cen i jednostek obmiarowych a nie wyliczeń ilości robót do wykonania. Przedmiary robót nie są załącznikiem do ST.

 

5. Pytanie: Jaki charakter wynagrodzenia jest obowiązujący w rozumienu SIWZ ( ryczałt/ ust. 3 § 5 umowy/ rozliczenie kosztorysowe / ust. 2 § 5 umowy, ust.1.6. § 13 umowy itp ?)

 

Odpowiedź: obowiązujący charakter wynagrodzenia to ryczałt . § 5 pkt 2 wzoru umowy otrzymuje brzmienie: Podstawą do określenia wynagrodzenia stanowi oferta wykonawcy i harmonogram realizacji inwestycji.

 

6. Pytanie: Niespójność w redakcji ust. 1 i 2 § 5 umowy nie ma możliwości ustalenia wynagrodzenia umownego na podstawie nieistniejącej podstawy tj. kosztorysu powykonawczego, do którego odnosi się ust. 2 § 5 umowy.

 

Odpowiedź: Wynagrodzenie za wykonany przedmiot umowy jest wynagrodzeniem ryczałtowym. Ust. 2 § 5 wzoru umowy otrzymuje brzmienie:

Podstawę do określenia wynagrodzenia stanowi oferta wykonawcy, harmonogram realizacji inwestycji, Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru robót budowlanych i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

 

7. Pytanie: Iloma pozwoleniami na budowę objęta jest inwestycja.

 

Odpowiedź: Inwestycja objęta jest trzema pozwoleniami na budowę,

 1. Budowa odcinka sieci wodociągowej i odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kokoszkowy
 2. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Rywałd- Kolincz, gm. Starogard Gd.
 3. Budowy przepompowni ścieków z odcinkiem kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej, wewnętrznej linii zasilającej z instalacją elektryczną oraz zjazdu z drogi powiatowej z utwardzeniem drogi wewnętrznej.

 

8. Pytanie: Co należy rozumieć pod pojęciem „ zakup materiałów / baza cen lokalnych” w pkt. 6 formularza ofertowego?. Jak sprecyzować narzut kosztów zakupu jeżeli jest on zróżnicowany dla różnych materiałów.

 

Odpowiedź: Z Formularza ofertowego wykreśla się zapis – zakup materiałów – baza cen lokalnych, koszty zakupu materiałów uśrednić.

 

9. Pytanie:Katalog umownych zobowiązań Zamawiającego winien zostać uzupełniony o: a. zapewnienie energii elektrycznej w terminie umożliwiającym wykonywanie rozruchów przepompowni i ich zakończenie co najmniej na 2 tygodnie przed upływem końcowego terminu zakończenia robót ( czas potrzebny na wykonanie sprawozdania z rozruchów i dokonanie ewentualnych zmian wynikających z ich przebiegów) Nieterminowe wykonanie tego zobowiązania nie powinno wpływać na możliwość fakturowania robót przez wykonawcę lub skutkować możliwością naliczania kar umownych.

b) udostępnienie wykazu prawnych właścicieli działek prywatnych, przez które prowadzone będą roboty, wraz z adresem zamieszkania oraz ich oświadczeniami o wyrażeniu zgody na wykonywanie robót na ich posesjach i ewentualnych warunkach na jakich te roboty mogą być wykonane – wspomniane warunki ( o ile występują) winny stanowić załącznik SIWZ celem umożliwienia oszacowania wszelkich kosztów, o jakich mowa w ust. 3 § 5 umowy.

 

Odpowiedź: a) Zamawiający do czasu uruchomienia przepompowni ścieków zapewni Wykonawcy Robót energię elektryczną, aby można dokonać rozruchu przepompowni docelowego.

b) Zamawiający zamieszcza poniżej wykaz działek prywatnych przez które przebiega sieć kanalizacji sanitarnej. Adresy właścicieli działek prywatnych dostępne będą dla Wykonawcy, z  którym podpisana zostanie umowa na realizację zadania.

 

Indywidualne uzgodnienia wykraczające poza zakres dokumentacji projektowej - uwzględnić przy wykonywaniu oferty.

 

Lp

Miejscowość

Nr działki

Uzgodnienie

1

Kolincz

115/6

Lokalizacja studzienki – przykanalika – istniejąca, przebudowa komory szamba

2

Rywałd

28

Roboty ziemne prowadzić wyłącznie ręcznie . Rurociąg układać od strony dz. 29/2 przy pasie drogowym, od strony dz. nr 27/3 poza wodociągiem od strony wewnętrznej.

3

Rywałd

43/1

Roboty ziemne wykonywać ręcznie, teren przywrócić do stanu pierwotnego, studnia rewizyjna 1,5 m od gr. dz. 43/6

4

Rywałd

129/1

Przeprowadzenie przewodu tłocznego od strony ulicy przewiertem

5

Rywałd

38, 39

Lokalizacja przewodu ok. 7,5 m od granicy działki 37, gł. Istn. Przewodu ok. 1,5 m

6

Rywałd

30

Roboty ziemne prowadzić ręcznie,

7

Rywałd

57/2

Istniejącą kostkę brukową na czas prowadzenia prac należy zdemontować i ponownie ułożyć po zakończeniu robót

8

Rywałd

14/3

Na długości dz. nr 14/3 wykonać przewiert sterowany

9

Rywałd

13/2

Przejście pod bud. gospodarczym w rurze ochronnej poniżej poziomu piwnicy

10

Rywałd

142/3

Przejście sieci między oczkiem wodnym a szambem doprowadzić do stanu pierwotnego

11

Rywałd

29/2, 29/3

Przewód kanal. Prowadzić 2,0m od granicy drogi przewiertem do studz. połączeniowej przyłącza licz. Od dz. 29/3

12

Rywałd 41

41

Przewód tłoczny wykonany zostanie przewiertem

13

Rywałd

61/2, 61/3

Sieć od strony wjazdu wykonać przewiertem

10. Pytanie: Tożsamy w umowie termin „etap” zarówno w odniesieniu do etapu robót/ realizacji przedmiotu umowy, etapu fakturowania i zapłaty wprowadza niejednoznaczność w interpretowaniu zapisów umowy i naszym zdaniem winien być wyraźnie zdefiniowany i zróżnicowany dla każdego z pojęć. Ma to także istotne znaczenie dla potrzeb sporządzenia załącznika nr 6, gdzie należy podać „datę zakończenia etapu”.

 

Odpowiedź:  Załącznik nr 6 – po modyfikacji. Poniższej modyfikacji ulega także harmonogram  realizacji inwestycji stanowiący załącznik do umowy

 

 

 

ZAŁĄCZNIK nr 6 -  „Harmonogram realizacji inwestycji”

 

 

 

 

 OFERTA

 

 

strona

 

 

 

 

(pieczęć Wykonawcy)

z ogólnej liczby stron

 

 

 

 

Harmonogram realizacji inwestycji

 

 

 

Lp.

Etap realizacji robót

 

      % zawansowania

 

Data zakończenia etapu robót realizacji w 2012

 

Data zakończenia etapu robót realizacji w 2013

 

Wysokość rachunku  za wykonany etap robót

 ( brutto)

 

 

1.

budowa  wodociągu w  Kokoszkowach

 

 

 

 

 

2.

budowa  kanalizacji w  Kokoszkowach

 

 

 

 

 

 

Razem:

 

 

 

 

 

1.

budowa  kanalizacji w Rywałdzie i  Kolinczu

( przewidywana ilość etapów realizacji IV)

 1. etap
 2.  

 

 

 

 

 

Razem:

 

 

 

 

       

Uwaga:  Wykonawcy, którzy oferują wykonanie części zamówienia określają wartości , % zaawansowania oraz  terminy realizacji inwestycji tylko dla części oferowanej.

 

Upełnomocniony przedstawiciel

            Wykonawcy

 

....................................................

           (podpis i pieczęć)

 

Data: ..........................................

 

 

Powyższej modyfikacji ulega także harmonogram  realizacji inwestycji stanowiący załącznik do umowy.

 

 

Lp.

Etap realizacji robót

 

      % zawansowania

 

Data zakończenia etapu robót realizacji w 2012

 

Data zakończenia etapu robót realizacji w 2013

 

Wysokość rachunku  za wykonany etap robót

 ( brutto)

 

 

1.

budowa  wodociągu w  Kokoszkowach

 

 

 

 

 

2.

budowa  kanalizacji w Kokoszkowach

 

 

 

 

 

 

Razem:

 

 

 

 

 

1.

budowa kanalizacji  w  Rywałdzie i   Kolinczu

( przewidywana ilość etapów realizacji IV)

 1. etap
 2.  

 

1.

2.

3.

4.

 

1.

2.

3.

4.

 

1.

2.

3.

4.

 

 

Razem:

 

 

 

 

 

 

Etap robót jest tożsamy z etapami realizacji i etapami przedmiotu umowy. Etap fakturowania oznacza fakturowanie za odebrany etap zrealizowanych robót. Zapłata zgodnie z § 6 pkt. 3 wzoru umowy.

 

 1. 11.              Pytanie: Określona w ust. 2 § 13 procedura odbiorowa ( odbiór częściowy/końcowy) jest niespójna z pozostałymi zapisami umowy i można się jedynie domyślać , ze winna dotyczyć odbiorów „etapów” np. robót, które jak wyżej wspomnieliśmy powinny zostać jednoznacznie zdefiniowane. W ust. 2 brakuje także zdefiniowania terminu w jakim odbiór taki zostanie zakończony (np. zapis ust. 1.3.).

 

Odpowiedź: § 13 pkt 2 wzoru umowy otrzymuje brzmienie:

2.       Protokół odbioru częściowego/końcowego

2.1.  Zamawiający wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru częściowego etapu robót w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia przez Wykonawcę o gotowości do odbioru

2.2.  Odbiór częściowy zadania następuje po podpisaniu przez strony protokołu odbioru częściowego etapu robót   

2.3. Wykonawca, na dzień odbioru częściowego etapu robót  zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu sprawdzony i podpisany przez Inspektorów nadzoru inwestorskiego wykaz zrealizowanych robót wraz ze sprawdzonym kosztorysem powykonawczym

2.4. Protokół odbioru częściowego sporządzi Zamawiający i doręczy Wykonawcy w dniu dokonania odbioru. Zakończenie czynności odbioru nastąpi w ciągu 7 dni roboczych licząc od daty rozpoczęcia odbioru.

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 19.11.2011
Dokument wytworzony przez: Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Urszula Szopińska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 listopada 2011 13:59
Dokument wprowadzony do BIP przez: Beata Hołowińska
Ilość wyświetleń: 1602
18 listopada 2011 13:59 (Beata Hołowińska) - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany