Przetargi

Przetarg nieograniczony na usługę opieki dziennej nad dziećmi w rachach realizacji projektu "Zespoły Wychowania Przedszkolnego (ZWP) sposobem na upowszechnienie edukacji przedszkolnej w Gminie Starogard Gd.

Przetarg nr RGM.271.44.2011.AS

 

Starogard Gdański: Usługa w zakresie opieki dziennej nad dziećmi związana z realizacją projektu Zespoły Wychowania Przedszkolnego (ZWP) sposobem na upowszechnienie edukacji przedszkolnej w Gminie Starogard Gd
Numer ogłoszenia na portalu Urzędu Zamówień Publicznych: 301753 - 2011 ; data zamieszczenia: 18.11.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Starogard Gdański , ul. Sikorskiego 9, 83-200 Starogard Gdański, woj. pomorskie, tel. (058) 562 50 67, faks (058) 562 46 41.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.starogardgd.ug.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa w zakresie opieki dziennej nad dziećmi związana z realizacją projektu Zespoły Wychowania Przedszkolnego (ZWP) sposobem na upowszechnienie edukacji przedszkolnej w Gminie Starogard Gd.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa opieki dziennej nad dziećmi - opieka nad dziećmi w wieku 3-5 lat oraz świadczenie pomocy prowadzącemu zajęcia w ZWP w ramach projektu Zespoły wychowania przedszkolnego (ZWP) sposobem na upowszechnienie edukacji przedszkolnej w Gminie Starogard Gd. Zajęcia w ramach realizacji projektu Zespoły wychowania przedszkolnego (ZWP) sposobem na upowszechnienie edukacji przedszkolnej w Gminie Starogard Gd. prowadzone są w Zespole Wychowania Przedszkolnego w Dąbrówce - Świetlica Wiejska, 83-212 Bobowo. Zespół Wychowania Przedszkolnego czynny jest cztery dni w tygodniu, od poniedziałku do czwartku, wyjątkowo w uzasadnionych przypadkach także w piątki i obejmuje dziennie 5 godzin zajęć dla dzieci. Do obowiązków Wykonawcy - opiekuna/świadczącego pomoc prowadzącemu zajęcia należeć będzie w szczególności: opieka nad dziećmi w wieku 3-5 lat uczęszczających do Zespołu Wychowania Przedszkolnego, świadczenie pomocy prowadzącemu w ZWP zajęcia promocyjne, edukacyjne, wychowawcze i opiekuńcze dbałość oraz odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas zajęć w Zespole Wychowania Przedszkolnego, w tym zajęć odbywanych w terenie ( spacery, wycieczki i in. ) dbałość o pomieszczenia, sprzęt i urządzenia wykorzystywane do realizacji projektu, oraz stanowiące wyposażenie obiektu w czasie prowadzenia zajęć. współpraca z kadrą zarządzająca projektem w zakresie bieżącego monitorowania postępu w realizacji określonych wskaźników projektu i innych działań projektowych wraz z sporządzaniem odpowiedniej dokumentacji realizowanie zaleceń osób/instytucji uprawnionych do kontroli funkcjonowania ZWP wykonywanie innych zadań związanych z poprawną realizacją projektu. Z Wykonawcą zostanie zawarta umowa o wykonanie usługi. Zamawiający nie dopuszcza łączenia funkcji prowadzącego zajęcia w zakresie szkolnictwa przedszkolnego z funkcją opiekuna dzieci/świadczącego pomoc prowadzącemu zajęcia oraz opiekuna dzieci/świadczącego pomoc prowadzącemu zajęcia w innym ZWP, przez tę samą osobę. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania kontroli nad realizacją zamówienia w trakcie trwania umowy. Wynagrodzenie Wykonawcy wypłacane będzie przez Zamawiającego cyklicznie w okresie trwania umowy, nie częściej niż raz w miesiącu, na zasadach określonych w umowie..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.31.21.10-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 02.01.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie przewiduje specjalnych wymagań w tym zakresie.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie przewiduje specjalnych wymagań w tym zakresie.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie przewiduje specjalnych wymagań w tym zakresie.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • dysponowanie osobami ( przynajmniej jedną ) najpóźniej w dniu podpisania umowy, która posiada minimum wykształcenie średnie z maturą
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie przewiduje specjalnych wymagań w tym zakresie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
   • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 •  

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Dopuszcza się następujące okoliczności zmiany umowy w zakresie terminu realizacji usługi: w przypadku wydłużenia nin. procedury przetargowej w przypadku krótkotrwałych ( do 3 dni ) zdarzeń losowych uniemożliwiających prowadzenia zajęć w ZWP, leżących po stronie zamawiającego lub wykonawcy. Dopuszcza się następujące okoliczności zmiany umowy w zakresie osoby prowadzącej zajęcia wyznaczonej przez Wykonawcę: w przypadku choroby trwającej dłużej niż 30 dni osoby wykonującej usługę opieki dziennej nad dziećmi dopuszcza się możliwość wykonania usługi przez osobę trzecią za pisemną zgodą zamawiającego. Osoba wskazana przez wykonawcę, która będzie wykonywała usługę w zastępstwie musi spełniać warunki określone w niniejszej specyfikacji. Wynagrodzenie wykonawcy określone w umowie może ulec zmianom w przypadku zmiany przepisów dotyczących płatności za prawidłową realizację zamówienia. Warunki zmian: inicjowanie zmian - na wniosek wykonawcy lub zamawiającego uzasadnienie zmian - prawidłowa realizacja przedmiotu umowy oraz zapewnienie optymalnej jakości wykonania usługi forma zmian - zmiany nie wykraczające poza zakres przedmiotu zamówienia - aneks do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.starogardgd.ug.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Starogard Gdański ul. Sikorskiego 9 83-200 Starogard Gdański.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.11.2011 godzina 10:00, miejsce: Gmina Starogard Gdański ul. Sikorskiego 9, pok. 19 (sekretariat) 83-200 Starogard Gdański.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zespoły Wychowania Przedszkolnego (ZWP) sposobem na upowszechnienie edukacji przedszkolnej w Gminie Starogard Gd współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wydział Rozwoju Gminy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 listopada 2011 13:37
Dokument wprowadzony do BIP przez: Bartłomiej Sadowski
Ilość wyświetleń: 1774
18 listopada 2011 13:43 (Bartłomiej Sadowski) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_5_do_siwz_wzor_umowy.doc] do dokumentu.
18 listopada 2011 13:40 (Bartłomiej Sadowski) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_4_do_siwz_art_24.doc] do dokumentu.
18 listopada 2011 13:40 (Bartłomiej Sadowski) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_3_do_siwz_wykaz_osob.doc] do dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany