Przetargi

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę pomocy dydaktycznych i artykułów biurowych nr RGM.271.43.2011.AS

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM nr RGM.271.43.2011.AS

na dostawę pomocy dydaktycznych i artykułów biurowych, związaną z realizacją projektu „Zespoły wychowania przedszkolnego (ZWP) sposobem na upowszechnienie edukacji przedszkolnej w Gminie Starogard Gd.” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Gmina Starogard Gdański działając w oparciu o art. 92 ust. 2 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), zawiadamia, że, w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych Numer ogłoszenia: 288715 - 2011; data zamieszczenia: 04.11.2011r. na dostawę pomocy dydaktycznych dla Zespołów Wychowania Przedszkolnego związaną z realizacją projektu „Zespoły Wychowania Przedszkolnego (ZWP) sposobem na upowszechnienie edukacji przedszkolnej w Gminie Starogard Gd” dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

1. Wybór najkorzystniejszej oferty.

Za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez:

Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. k.

Ul. Gdańska 80

90-613 Łódź

Kwota netto: 6 486,41 zł

Kwota brutto: 7 894,53 zł

Kwota podatku VAT: 1 408,12 zł

 

Oferta spełnia wszystkie wymogi formalne, jest poprawna pod względem merytorycznym oraz jest zgodna z SIWZ.

Oferta otrzymała 100 pkt

 

2. Wykonawcy, których oferty  zostały odrzucone.

Nie dotyczy

 

3. Wykonawcy wykluczeni z postępowania.

Nie dotyczy

 

4. Termin, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 3 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty (art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy PZP).

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wydział Rozwoju Gminy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 listopada 2011 08:29
Dokument wprowadzony do BIP przez: Bartłomiej Sadowski
Ilość wyświetleń: 1226
15 listopada 2011 08:29 (Bartłomiej Sadowski) - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany