Przetargi

Ogłoszenie o zamówieniu na "Wykonanie projektu odwodnienia centrum wsi Kokoszkowy"

Starogard Gdański: Wykonanie projektu odwodnienia centrum wsi Kokoszkowy
Numer ogłoszenia: 7365 - 2011; data zamieszczenia w BZP: 07.01.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Starogard Gdański , ul. Sikorskiego 9, 83-200 Starogard Gdański, woj. pomorskie, tel. (058) 562 50 67, faks (058) 562 46 41.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.starogardgd.ug.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie projektu odwodnienia centrum wsi Kokoszkowy.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie projektu odwodnienia centrum wsi Kokoszkowy w zakresie: I etap: - wykonanie projektu budowlanego odwodnienia boisk przyszkolnych z włączeniem do istniejącej instalacji kanalizacji deszczowej. - wykonanie mapy d/c projektowych na zasięg niezbędny do zaprojektowania odwodnienia boisk przyszkolnych. - przygotowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji środowiskowej na budowę kolektora deszczowego II etap: - inwentaryzacja istniejącej sieci melioracyjnej (rurociągi, separatory, studzienki) w postaci pomiaru geodezyjnego, w zakresie zaznaczonym na załączonej mapie. - przegląd techniczny istniejących urządzeń melioracyjnych oraz ustalenie ich średnic, niezbędnych napraw lub wymian. - wykonanie projektu budowlanego kolektora deszczowego przejmującego wody opadowe z ul. Szkolnej, terenów przyszkolnych, wód melioracyjnych z terenu działki nr 205/1, zlewni z obszarów przeznaczonych pod zabudowę (wraz z obliczeniami przepustowości dla obsługiwanej i przewidywanej zlewni wód deszczowych) - ok.1300 mb kanalizacji deszczowej. - wykonanie mapy do celów projektowych dla zakresu objętego projektem sieci deszczowej. Proponowana trasa nowego kolektora: przepięcie sieci deszczowej na działce 205/1 i poprowadzenie dalej ul. Dębową, ul. Szkolną, ul. Podgórną , ul. Topolową, wzdłuż ul. Gdańskiej (jako wspólny, nowy kolektor deszczowo-melioracyjny) do rowu melioracyjnego (przy obiekcie Polpharmy). Średnica nowego kolektora powinna przewidywać możliwość podłączenia zlewni z obszarów (zgodnie z załącznikiem) przeznaczonych pod zabudowę. III etap: uzyskanie pozwolenia na budowę Szczegóły uzgodnień i opracowań do wykonania: -projekty budowlane opracowane w szczegółowości pozwalającej na wykonanie robót budowlanych; -opracowania towarzyszące np. operaty wodno-prawne, oceny oddziaływania na środowisko, itp.- o ile wymagane; ewentualna przebudowa istniejącego uzbrojenia kolidującego z projektowanym układem sieci. Ekspertyzy geotechniczne w zakresie niezbędnym do potrzeb opracowania dokumentacji uwzględniające poziom wód gruntowych na projektowanym odcinku sieci deszczowej; Kosztorysy inwestorskie, odrębne dla projektowanego odwodnienia boisk; przyszkolnych oraz dla nowo projektowanej sieć kanalizacji deszczowej uwzględniającej też koszty remontu istniejącego kolektora melioracyjnego -Przedmiary robót j/w; -Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót odrębną dla wykonania odwodnienia boisk do istniejącej instalacji kanalizacji deszczowej i dla projektowanej sieci deszczowej; -Uzyskanie wypisów i wyrysów map z rejestru gruntów; Uzyskanie zgody właścicieli gruntów na prowadzenie kanalizacji deszczowej przez ich teren; -Niezbędne uzgodnienia i pozwolenia, w tym uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego, o ile będzie wymagane; -Przygotowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej i decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz uzyskanie tych decyzji; -Przygotowanie wniosku i uzyskanie pozwolenia na budowę;.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.00.00.00-8, 71.30.00.00-1, 71.32.00.00-7, 71.32.22.00-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 16.08.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie przewiduje się obowiązku wpłacenia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Wykonawcy winni udokumentować posiadanie wiedzy i doświadczenia poprzez wykazanie, iż w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu niniejszego przetargu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie, Wykonawca zrealizował co najmniej 1 usługę projektową polegającą na wykonaniu projektu budowlanego budowy sieci melioracyjnej lub kanalizacyjnej o długości min 800m
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Wykonawca powinien dysponować osobami z uprawnieniami budowlanymi do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 •  
  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w następujących sytuacjach: 1. Termin realizacji zamówienia może ulec zmianie w następujących sytuacjach: - w przypadku opóźnienia zamawiającego w przekazaniu niezbędnych materiałów i danych do projektowania - zmian w dokumentacji projektowej lub rozszerzenia zakresu prac przez zamawiającego - nie wydania przez właściwy organ w terminie ustawowym decyzji środowiskowej (o ile wymagana) lub innej decyzji administracyjnej, z przyczyn nie leżących po stronie wykonawcy 2. Wynagrodzenie wykonawcy określone w umowie może ulec zmianom w następujących przypadkach: - Zmiana podatku VAT lub przepisów dotyczących płatności za prawidłową realizację zamówienia - wykonanie prac zamiennych - o wartość tych prac - rezygnacji z części prac, jeśli taka rezygnacja będzie niezbędna do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy - o wartość niewykonanych prac 3. Inne zmiany: - w zakresie zmiany kluczowego personelu wykonawcy, za uprzednią zgodą zamawiającego, akceptującą kandydata na to stanowisko - w zakresie podwykonawstwa za uprzednią zgodą zamawiającego: powierzenie podwykonawcom innej części prac niż wskazana w ofercie wykonawcy, zmiana podwykonawcy na etapie realizacji prac projektowych - w przypadku aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp techniczny lub zmiany obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych 4. Warunki zmian: - inicjowanie zmian - na wniosek wykonawcy lub zamawiającego - uzasadnienie zmian - prawidłowa realizacja przedmiotu umowy, obniżenie kosztów, zapewnienie optymalnych parametrów technicznych i jakościowych prac projektowych - forma zmian: aneks do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.strogardgd.ug.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Starogard Gdański Ul. Sikorskiego 9 83-200 Starogard Gdański.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.01.2011 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Starogard Gdański Ul. Sikorskiego 9 83-200 Starogard Gdański sekretariat (pok. 19).

IV.4.5) Termin związania ofertą: do 15.02.2011.

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 07.01.2011r
Dokument wytworzony przez: Wydział Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Beata Hołowińska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 stycznia 2011 07:59
Dokument wprowadzony do BIP przez: Joanna Rzepka
Ilość wyświetleń: 1768
07 stycznia 2011 08:07 (Joanna Rzepka) - Zmiana danych dokumentu.
07 stycznia 2011 08:05 (Joanna Rzepka) - Dodanie załącznika [siwz_projekt_odwodnienia_centrum_wsi_kokoszkowy.doc] do dokumentu.
07 stycznia 2011 08:04 (Joanna Rzepka) - Usunięcie załącznika [siwz_projekt_sieci_kan_deszczowej_kokoszkowy.doc] z dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany