Przetargi

Ogłoszenie o zmówieniu; Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. Budowa kompleksu boisk sportowych w miejscowości Kokoszkowy - gm. Starogard Gdański.

Starogard Gdański: Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. Budowa kompleksu boisk sportowych w miejscowości Kokoszkowy gm. Starogard Gd.
Numer ogłoszenia: 348047 - 2010; data zamieszczenia: 03.12.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Starogard Gdański , ul. Sikorskiego 9, 83-200 Starogard Gdański, woj. pomorskie, tel. (058) 562 50 67, faks (058) 562 46 41.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.starogardgd.ug.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. Budowa kompleksu boisk sportowych w miejscowości Kokoszkowy gm. Starogard Gd..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Określenie wielkości i zakresu zamówienia: w zakres realizacji przedmiotu wchodzi wykonywanie czynności nadzoru inwestorskiego nad następującymi robotami: 1. Budowę boiska do piłki ręcznej o wym. 40 x 20 m z nawierzchnią asfaltową. 2. Budowę boiska do piłki koszykowej o wym. 15 x 28 m o nawierzchnią asfaltową. 3. Budowę skoczni wzwyż o powierzchni 319,3m2 i nawierzchni z mielonej cegły i 20 m2 nawierzchni asfaltowej. 4.Budowa rzutni do pchnięcia kulą 207,60 m2 o nawierzchni żużlowej i 4,9m2 o nawierzchni betonowej. 5. Budowa skoczni w dal z rozbiegiem o nawierzchni asfaltowej o łącznej powierzchni 50 m2 i 24m2 skoczni żwirowej. 6. Budowa bieżni o nawierzchni asfaltowej powierzchni 550 m2 +60,0 m2 betonu skropionego asfaltem. 7. Budowa chodników żwirowych - 773 m2. 8. Budowa schodów terenowych -19,2 m2 (z kostki betonowej) 9. Wykonanie trawników o łącznej powierzchni 1600 m2. Uwaga; Roboty będą wykonane po uprzednim wykonaniu elementów infrastruktury odwodnienia terenu w części podziemnej boisk, które będą wykonywane wg. odrębnego postępowania i zamówienia. Roboty Wykonawca ma wykonać wg załączonej dokumentacji projektowej. Jeżeli w dokumentacji projektowej, przedmiarowej i innej pojawia się nazwa własna producenta, wyrobu lub marka, należy traktować ją jako orientacyjną i wykonawca może stosować wyroby i urządzenia równoważne. Ponadto przedmiot zamówienia działań inwestycyjnych obejmuje wykonanie: a) - kompleksową inwentaryzację powykonawczą wykonanych robót oraz zapewnienie bieżącej obsługi geodezyjnej b) - organizacja i urządzenie placu budowy, w tym wszelkie roboty przygotowawcze, zagospodarowanie placu budowy, koszty utrzymania zaplecza budowy, oznakowanie organizacji ruchu w okresie prowadzenia robót, obsługi geodezyjnej i geotechnicznej, wykonania tymczasowych przyłączy lub liczników dla mediów niezbędnych do realizacji prac budowlanych wg potrzeb, opłat za pobór wody i energii na czas prowadzenia robót, c) wykonania tymczasowego ogrodzenia w celu zabezpieczenia terenu placu budowy przed dostępem uczniów, funkcjonującej szkoły. d) - zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań i odbiorów oraz ewentualnego uzupełnienia dokumentacji odbiorczej dla zakresu robót objętych przedmiotem przetargu, wykonanie dokumentacji powykonawczej (operatu kolaudacyjnego z inwentaryzacją geodezyjną) w min. 2 egz. e) - naprawa i przywrócenie do stanu poprzedniego napotkanych istniejących urządzeń melioracyjnych, f) - przywrócenie do stanu poprzedniego terenu wokół placu budowy po wszelkich robotach budowlano- montażowych w tym drogi dojazdowej do placu budowy. g) - przygotowywanie uproszczonych kosztorysów powykonawczych, i szkiców geodezyjnych wykazujących ilość i wartość wykonanych robot do rozliczania poszczególnych etapów robót 3.4. Kompleksowy Nadzór Inwestorski dla w/w zadania inwestycyjnego wymaga pełnienia nadzoru inwestorskiego przez osobę z uprawnieniami wykonawczymi dla branży konstrukcyjno-budowlanej lub drogowej, Zakres praw i obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego określa Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414, art. 25 i 26) 3.4.1. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Nadzór Inwestorski będzie zobowiązany do: a) Reprezentowanie zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z dokumentacja projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, pozwoleniem na budowę, przepisami i zasadami wiedzy technicznej b) Bieżącej kontroli zgodności wykonywanych prac z harmonogramem rzeczowo-finansowym robót c) Informowania zamawiającego co do wystąpienia zagrożenia w dotrzymaniu przez wykonawcę terminów częściowych oraz terminu końcowego realizacji przedmiotu umowy wynikających z harmonogramu rzeczowo-finansowego d) Podejmowaniu decyzji o dopuszczeniu do stosowania (lub odrzuceniu) materiałów, sprzętu i urządzeń przewidzianych do realizacji robót w oparciu o przepisy, normy i wymagania sformułowane w umowie z wykonawcą robót, dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót e) Kontrolowania jakości wykonania robót i wbudowanych materiałów zgodnie z projektem technicznym, specyfikacjami technicznymi oraz obowiązującymi przepisami i normami. Kontrola i archiwizacja dokumentów potwierdzenie dopuszczenia wbudowanych materiałów do obrotu w budownictwie f) Sprawdzania i odbioru robót budowlach ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenia w próbach i odbiorach technicznych robót wszystkich branż g) Wydawania kierownikowi budowy i kierownikom robót poleceń potwierdzonych wpisem do dziennika budowy dotyczących: usunięcia nieprawidłowości i zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych h) Kontrolowania prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim na bieżąco, zgodnie z postępem prac, wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót i) Uczestniczenia w dokonywaniu odbiorów częściowych inwestycji j) Wstrzymania robót o ile ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalna niezgodność z projektem i pozwoleniem na budowę k) Przygotowania zadania inwestycyjnego do odbioru końcowego poprzez sprawdzenie i zatwierdzenie dokumentacji powykonawczej (operatu kolaudacyjnego) l) Uczestniczenia w procedurze oddania zadania inwestycyjnego do użytkowania m) Sprawdzania dokumentów rozliczeniowych wykonawcy na wszystkich etapach rozliczenia , częściowych i końcowym n) Sporządzenia pełnego rozliczenia finansowego nadzorowanej inwestycji o) Bieżącego informowania zamawiającego o postępie prac p) Nadzorowania budowy w takich odstępach czasu, aby była zapewniona skuteczność nadzoru, jednak nie rzadziej niż 3 razy w tygodniu oraz na każde żądanie zamawiającego a także, w wyjątkowych sytuacjach niezwłocznie, gdy obecność inspektora nadzoru będzie nieodzowna dla toczących się robót budowlanych. Każdorazowy pobyt na placu budowy winien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.52.00.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie wymagane

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga specjalnych uprawnień.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • a) W okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie, Wykonawca zrealizował co najmniej jedna usługę, której przedmiotem było pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla inwestycji j polegającej na budowie lub przebudowie placu lub drogi, lub chodników o wartości robót co najmniej 100 tys. zł. brutto
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • nie wymagany
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • a) dysponowanie 1 osobą na stanowisko inspektora nadzoru w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub drogowej posiadającej uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjnej lub drogowej w zakresie, konstrukcji lub drogowej posiadających co najmniej 1 roczne doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu robót budowlanych lub kierowaniu robotami budowlanymi,
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • nie wymagana

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 •  

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

nie wymagane

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w następujących sytuacjach: 1. Termin realizacji zamówienia może ulec zmianie w następujących sytuacjach: - w przypadku przesunięcia terminu realizacji robót budowlanych, których nadzorowanie stanowi przedmiot umowy - w przypadku wystąpienia robót dodatkowych, o czas potrzebny na ich wykonanie - w przypadku wstrzymania robót budowlanych których nadzorowanie stanowi przedmiot umowy, o czas na który roboty zostały wstrzymane o ile miało to wpływ na termin realizacji robót budowlanych 2. Wynagrodzenie wykonawcy określone w umowie może ulec zmianom w następujących przypadkach: - zmiana przepisów dotyczących płatności za prawidłową realizację zamówienia - rezygnacji z części usługi, jeśli taka rezygnacja będzie niezbędna do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy - o wartość niewykonanej usługi 3. Inne zmiany: - w zakresie podwykonawstwa za uprzednią zgodą zamawiającego: powierzenie podwykonawcom innej części prac niż wskazana w ofercie wykonawcy, - konieczności zmiany technologii robót, w stosunku do technologii przewidzianej w dokumentacji technicznej, po uzgodnieniu pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą - zmiana osób, przy pomocy których wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy na inne, legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa niniejszej SIWZ 4. Warunki zmian: - inicjowanie zmian - na wniosek wykonawcy lub zamawiającego - uzasadnienie zmian - prawidłowa realizacja przedmiotu umowy, obniżenie kosztów, zapewnienie optymalnych parametrów technicznych i jakościowych robót budowlanych - forma zmian: aneks do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.starogardgd.ug.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urzą Gminy 83-200 starogard gdański ul. Sikorskiego 9 pok. nr 31.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.12.2010 godzina 09:00, miejsce: w siedzibie Urzędu Gminy Starogard Gdański ul. Sikorskiego 9 pok. nr 19..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Wójt

Stanisław Połom

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 06.12.2010 r.
Dokument wytworzony przez: Wydział Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: M. Firgon
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 grudnia 2010 09:45
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marian Firgon
Ilość wyświetleń: 1568
06 grudnia 2010 09:45 (Marian Firgon) - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany