Przetargi

Przetarg na dostawę pomocy dydaktycznych, zabawek i innego asortymentu dla Zespołów Wychowania Przedszkolnego

 

Starogard Gdański: Dostawa pomocy dydaktycznych, zabawek i innego asortymentu dla Zespołów Wychowania Przedszkolnego
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Starogard Gdański , ul. Sikorskiego 9, 83-200 Starogard Gdański, woj. pomorskie, tel. (058) 562 50 67, faks (058) 562 46 41.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.starogardgd.ug.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa pomocy dydaktycznych, zabawek i innego asortymentu dla Zespołów Wychowania Przedszkolnego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych, zabawek i innego asortymentu dla Zespołów Wychowania Przedszkolnego. Szczegółowy rodzajowo-ilościowy zakres przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 Oferta cenowa Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.Wykaz pomocy dydaktycznych i zabawek opracowano na podstawie katalogu internetowego firmy Educol na stronie www.educol.pl, katalogu internetowego firmy Moje Bambino Sp. z o. o. na stronie www.mojebambino.pl, oraz oferty sklepów internetowych: www.oskarpomoceedukacyjne.pl www.sale-zabaw.eu, www.sportowo.pl, www.edusklep.pl. Zamawiający dopuszcza towary równoważne do towarów z katalogów internetowych firmy Educol na stronie www.educol.pl, firmy Moje Bambino Sp. z o. o. na stronie www.mojebambino.pl, oraz ofert sklepów internetowych: www.sale-zabaw.eu, www.sportowo.pl, www.oskarpomoceedukacyjne.pl, www.edusklep.pl. Pozostałe wymagania: dostarczony towar musi spełniać warunki polskich oraz unijnych przepisów tj. norma bezpieczeństwa CE oraz dla zabawek norma EN71 lub polska PN-EN 71 Kody klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień: Pomoce dydaktyczne cpv 39162000-5 Gry i zabawy, wyposażenie parków zabaw cpv 37500000-3 Przedmiot zamówienia musi posiadać cechy zgodne z zawartą umową oraz warunkami określonymi w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.20.00-5, 37.50.00.00-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 10.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje obowiazku złożenia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga specjalnych uprawnień.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
  • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w następujących sytuacjach: Termin realizacji zamówienia może ulec zmianie (wydłużeniu) w sytuacji, gdy opóźnienie wynika z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, który udokumentuje Zamawiającemu, iż dochował należytej staranności w zakresie wykonania umowy. W przypadku problemów z terminowym wykonaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Zamawiającego o przewidywanym terminie realizacji. Termin realizacji dostawy nie może zostać przedłużony o okres dłuższy niż 5 dni roboczych, od terminu realizacji określonego w umowie. Warunki zmian: - inicjowanie zmian-na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego - uzasadnienie zmian - prawidłowa realizacja przedmiotu umowy, obniżenie kosztów, zapewnienie optymalnych parametrów technicznych i jakościowych -forma zmian: zmiany nie wykraczające poza zakres przedmiotu zamówienia - aneks do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności, zmiany wykraczające poza zakres przedmiotu zamówienia - w formie odrębnej umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.starogardgd.ug.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Starogard Gdański ul. Sikorskiego 9 83-200 Starogard Gdański.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.12.2010 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Starogard Gdański ul. Sikorskiego 9 83-200 Starogard Gdański Sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Postępowanie prowadzone jest w ramach realizowanego projektu Zespoły Wychowania Przedszkolnego (ZWP) sposobem na upowszechnienie edukacji przedszklonej w Gminie Starogard Gd. współfinansowanego ze srodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 26.11.2010
Dokument wytworzony przez: Wydział Rozwoju Gminy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 listopada 2010 12:48
Dokument wprowadzony do BIP przez: Bartłomiej Sadowski
Ilość wyświetleń: 1658
26 listopada 2010 12:50 (Bartłomiej Sadowski) - Dodanie załącznika [wzror_umowy.doc] do dokumentu.
26 listopada 2010 12:49 (Bartłomiej Sadowski) - Dodanie załącznika [formularz_ofertowy.doc] do dokumentu.
26 listopada 2010 12:49 (Bartłomiej Sadowski) - Dodanie załącznika [formularz_cenowy_druga_wersja.doc] do dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany