Przetargi (2013)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zmiana ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na „Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz świadczenie usługi zapewnienia dostępu do Internetu na terenie Gminy Starogard Gdański”

Gmina Straogard Gdański informuje, że mianie uległo ogłoszenie o przetargu na „Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz świadczenie usługi zapewnienia dostępu do Internetu na terenie Gminy Starogard Gdański” W załaczeniu przedkładamy treść zmiany w ogłoszeniu.

Odpowiedzi nr 1 dla postepowania na wykonanie zadania : " Budowa ogrodzenia i zakup wyposażenia dla boiska w Rywałdzie - etap I "

Gmina Starogard Gdański udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące postępowania " Budowa ogrodzenia i zakup wyposażenia dla boiska w Rywałdzie - etap I " Odpowiedzi w załączniku.

Zmiana załącznika nr 2 do SIWZ w ramach postępowania na „Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz świadczenie usługi zapewnienia dostępu do Internetu na terenie Gminy Starogard Gdański”

Dotyczy postępowania: „Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz świadczenie usługi zapewnienia dostępu do Internetu na terenie Gminy Starogard Gdański” Starogard Gdański 2013-06-13 Na podst. art. 38 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych zamawiający modyfikuje t

Odpowiedzi na pytania Wykonawców do postępowania „Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz świadczenie usługi zapewnienia dostępu do Internetu na terenie Gminy Starogard Gdański”

Dotyczy postępowania: „Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz świadczenie usługi zapewnienia dostępu do Internetu na terenie Gminy Starogard Gdański” Starogard Gdański 2013-06-13 Gmina Starogard Gdański informuje, że do dnia dzisiejszego otrzymała przytoczone poniżej pytania od Wykon

Ogłoszenie o zamówieniu "Budowa sieci wodociągowej w Siwiałce "

Starogard Gdański: Budowa sieci wodociągowej w Siwiałce Numer ogłoszenia: 108549 - 2013; data zamieszczenia w BZP : 12.06.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:

Przetarg na dostawę zestawów multimedialnych - zmiany w SIWZ

Gmina Starogard Gdański informuje, że w treści Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia wprowadza się następujące zmiany: 1. prostuje się omyłkę pisarską w pkt 15.2, który ma brzmieć "Termin składania ofert wyznacza się na dzień: 24.06.2013r. do godz. 10:00" - termin zgodny z ogłoszeniem o zamówieniu w Biuletynie...

Przetarg na dostawę zestawów multimedialnych - wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Gmina Starogard Gdański informuje, że wpłynęły następujące wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ: 1. pytanie nr 1 dot. treści ppkt 5.5.1 - pkt 8 SIWZ: "Czy Zamawiający sprecyzuje sposób obliczania i ewentualnego przeliczania predkości odczytu współrzędnych w przedstawionych jednostkach (cale/sek), lub zrezygnuje z przedstawionego...

Przetarg na dostawę zestawów multimedialnych

Przedmiot zamówienia związany jest z realizacją projektu „Przedszkole na wsi – Zespoły Wychowania Przedszkolnego (ZWP) w gminie Starogard Gdański”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem niniejszego zamówienia publicznego jest wyposażenie...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym dla zadania: " Budowa ogrodzenia i zakup wyposażenia dla boiska w Rywałdzie - etap I "

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.starogard.ug.pl Starogard Gdański: Budowa ogrodzenia i zakup wyposażenia dla boiska w Rywałdzie - etap I Numer ogłoszenia: 101893 - 2013; data zamieszczenia

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę pomocy dydaktycznych, zabawek i innego asortymentu związaną z realizacją projektu "Przedszkole na wsi - Zespoły Wychowania Przedszkolnego (ZWP) w Gminie Starogard Gdański"

Dostawa pomocy dydaktycznych, zabawek i innego asortymentu dla Zespołów Wychowania Przedszkolnego związana z realizacją projektu Przedszkole na wsi - Zespoły Wychowania Przedszkolnego (ZWP) w Gminie Starogard Gdański współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Numer ogłoszenia:...

Zatrzymaj banner przewijany