Przetargi (2009)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na roboty dodatkowe budowa drogi gminnej w Koteżach ul. Sokoła , Sikorki i Piaskowej

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIJSZEJ OFERTY w wyniku postępowaniu zamówienia z wolnej ręki na roboty dodatkowe I. Zamawiający: Gmina Starogard Gdański ul. Sikorskiego 9 83-200 Starogard Gdański tel. (58) 56 250 67 fax. (58) 56 246 41 osoba do kontaktu – Marian Firgon, Maria Michel. II. Tryb i przedmiot zamówienia: Rodzaj...

Budowa chodnka w miejscowości Linowiec - roboty dodatkowe

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY na wykonanie zadania „Budowa chodnika w miejscowości Linowiec – I etap” – roboty dodatkowe Postępowanie o udzielenie ww. zamówienia publicznego prowadzone było w trybie : Zamówienia z wolnej ręki Zamawiający udzielił zamówienia na podstawie Ustawy – Prawo zamówień...

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA nr 159265-2009 na wykonanie zadania „Rewitalizacja zabytkowego budynku szkoły w Brzeźnie Wielkim”

Postępowanie o udzielenie ww. zamówienia publicznego prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający rozstrzygnął przetarg na podstawie Ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. Dziennik Ustaw Nr 223 z 2007 poz. 1655 z póź. zm. Zamawiający wybrał ofertę nr 8 złożoną przez: Przedsiębiorstwo...

Ogłoszenie o wyniku postępowania - Wymiana pokrycia dachu na buynku kościoła parafialnrgo pw. św. Wawrzyńca i orynnowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Starogard Gdański, 2009.11.04 wg. rozdzielnika:...

Ogłoszenie o wyniku postepowania - Remont instalacji pomp ciepła w Zespole Szkół w Jabłoiwe

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA Nr – 163101-2009 na wykonanie zadania - „Remont instalacji pomp ciepła w Zespole Szkół w Jabłowie” Postępowanie o udzielenie ww. zamówienia publicznego prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego. 1. Zamawiający rozstrzygnął przetarg na podstawie Ustawy –...

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA nr 169529-2009 na dostawę fabrycznie nowego ciągnika z osprzętem w wersji komunalnej

Zamawiający: Gminny Zakład Usług Komunalnych Ul. Szkolna 3 83-211 Jabłowo Postępowanie o udzielenie ww. zamówienia publicznego prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający rozstrzygnął przetarg na podstawie Ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. Dziennik Ustaw Nr 223 z 2007...

Odpowiedzi na pytania nr 4 Wykonawców wraz ze skorygownym przedmiarem robót budolwanych dla przetargu Rewitalizacja zabytkowego budynku szkoły w Brzeźnie Wielkim

W przedmiarze budowlanym obejmującym cały zakres prac do wykonania z pkt. 3.1 specyfikacji SIWZ występują niezgodności: Pyt.1 Pozycja 4.9 Izolacja poddasza z wełny mineralnej gr. 15 cm, projekt rys.A.5.0. P1 określa gr. 20 cm, natomiast specyfikacja techniczna 3.1.4 przywołuje gr. 16 cm. Proszę określić jaką grubość należy przyjąć do...

Odpowiedzi na pytania nr 3 Wykonawców dla przetargu Rewitalizacja zabytkowego budynku szkoły w Brzeźnie Wielkim

Pyt. 1. W przedmiarze „Przyłącze wody” uwzględniono: wodomierz dn 50, zawór antyskażeniowy typ BA oraz filtr. Zawór powtarza się w przedmiarze na instalację wody. W opisie podano średnice wodomierza dn 32. Proszę określić, w którym kosztorysie i jaką średnicę armatury zastosować? Odp. 1 Uwzględnić wodomierz...

Ogłoszenie o wyniku postępowania przetargowego - Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie części Gminy Starogard Gdański - budowa kanalizacji sanitarnej Kolincz - Owidz - Barchnowy

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA nr GPK/135293/6050/08/09 na wykonanie robót budowlanych - Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie części gminy Starogard Gdański - budowa kanalizacji sanitarnej Kolincz - Owidz - Barchnowy " Postępowanie o udzielenie ww. zamówienia publicznego prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego. ...

Zmiana terminu skladania ofert w przetargu na Rewitalizację zabytkowego budynku szkoły w Brzeźnie Wielkim

Na podstawie art. 12a Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w związku z wpływem do Zamawiającego kolejnych pytań do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający przesuwa termin skladania ofert w przetargu na "Rewitalizację zabytkowego budynku szkoly w Brzeźnie Wielkim" na dzień 19.10.2009 r. na godz. 10.00. Zamawiajacy...

Zatrzymaj banner przewijany