Komunikaty

ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Linowiec

 OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY STAROGARD GD.

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2017r., poz. 1073 ze zmianami), w związku z art. 39 ust. 1, art. 46 pkt 1  oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r., poz. 1405 ze zmianami),

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Gminy Starogard Gdański Uchwały Nr L/469/2018 z dnia 28 czerwca 2018r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Linowiec  oraz o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do ww planu, w ramach przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Obszar planu obejmuje cały obręb geodezyjny Linowiec.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.

Wnioski należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Starogard Gdański, ul. Sikorskiego 9, 83-200 Starogard Gdański, w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym, na adres e-mailowy  urzad@ugstarogard.pl , w terminie do dnia 14 sierpnia 2018r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Informuję, że organem właściwym do rozpatrzenia  wniosków jest  Wójt Gminy Starogard Gdański.

                                                                      

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 09.07.2018
Dokument wytworzony przez: Wydział Planowania Przestrzennego i Nieruchomości
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Lucyna Probe
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 lipca 2018 14:00
Dokument wprowadzony do BIP przez: Lucyna Probe
Ilość wyświetleń: 67
09 lipca 2018 14:00 Lucyna Probe - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany