Komunikaty

ZARZĄDZENIE NR GZUK/58/2018 WÓJTA GMINY STAROGARD GDAŃSKI z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zakazu używania wody z wodociągu gminnego do celów innych niż socjalno-bytowe

ZARZĄDZENIE NR GZUK/58/2018
WÓJTA GMINY STAROGARD GDAŃSKI

z dnia 30 maja 2018 r.

w sprawie zakazu używania wody z wodociągu gminnego do celów innych niż socjalno-bytowe

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 3, art. 40 ust. 3 i 4 i art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późno zm.) oraz art. 24 § l ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks
wykroczeń (Dz. U. z 2018 r., poz. 618) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zakaz używania wody z wodociągu gminnego do celów innych niż socjalno-bytowe,
w tym podlewanie ogródków przydomowych, działkowych, napełniania basenów na terenie gminy Starogard
Gdański, w okresie od dnia 30 maja 2018 roku do odwołania w godzinach od godziny 6:00 do 22:00.

2. Zakaz, o którym mowa w ust. l dotyczy osób fizycznych, osób prawnych oraz innych jednostek
organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.

§ 2. Winni nieprzestrzegania postanowień niniejszego zarządzenia zostaną pociągnięci do odpowiedzialności
karno-administracyjnej, w trybie przepisów o postępowaniu w sprawach o wykroczenia.

§ 3. Nadzór i egzekwowanie niniejszego zarządzenia powierzam Kierownikowi Gminnego Zakładu Usług
Komunalnych w Jabłowie.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń na terenie
Gminy Starogard Gdański, w BlP oraz zatwierdzeniu przez Radę Gminy Starogard Gdański na najbliższej sesji .

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2018-05-30
Dokument wytworzony przez: Wydział Administracyjny
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Marek Kowalski
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 maja 2018 10:46
Dokument wprowadzony do BIP przez: Damian Plewako
Ilość wyświetleń: 2973
30 maja 2018 10:46 Damian Plewako - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany