Komunikaty

Otwarty konkurs ofert na wsparcie poprzez udzielenie dotacji organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego z zakresu organizacji wypoczynku letniego poza terenem Gminy Starogard Gdański w formie obozu edukacyjno-rekreacyjnego, kolonii lub wycieczki turystyczno-krajoznawczej na terenie kraju dla dzieci i młodzieży szkolnej


Zarządzenie Nr OZS/54/2015

Wójta Gminy Starogard Gdański

z dnia 19 maja 2015 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie poprzez udzielenie dotacji organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego z zakresu organizacji wypoczynku letniego poza terenem Gminy Starogard Gdański w formie obozu edukacyjno-rekreacyjnego, kolonii lub wycieczki turystyczno-krajoznawczej na terenie kraju dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenie Gminy Starogard Gdański w 2015 roku i ustalenia kryteriów oceny ofert w tym konkursie.

Na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.), Uchwały Nr III/11/2014 Rady Gminy Starogard Gdański z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Starogard Gdański z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015, zarządza się, co następuje:

§ 1.1. Postanawia się ogłosić otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania gminy z zakresu organizacji wypoczynku letniego poza terenem Gminy Starogard Gdański w formie obozu edukacyjno-rekreacyjnego, kolonii lub wycieczki turystyczno-krajoznawczej na terenie kraju dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Starogard Gdański w 2014 roku, poprzez udzielenie dotacji organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 1. Cele zadania:           

1)    zagospodarowanie wolnego czasu,

2)    promocja kultury i historii regionu,

3)    zdobywanie konkretnych umiejętności (np. pływanie, pierwsza pomoc),

4)    promocja zdrowego stylu życia,

5)    rozwój i promowanie różnych dyscyplin sportu i rekreacji,

6)    umiejętność współpracy w grupie.

 1. Beneficjenci zadania: dzieci i młodzież w wieku 7-16 lat - mieszkańcy Gminy Starogard Gd.

 

§ 2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie realizacji zadania gminy z zakresu organizacji wypoczynku letniego w 2015 roku w uchwale budżetowej wynosi 74.500,00 zł (słownie: siedemdziesiąt cztery tysiące pięćset złotych 00/100).

 

§ 3.1. Podmioty uprawnione do składania ofert:

1)    organizacje pozarządowe - nie będące jednostkami sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku, będące:

a)    osobami prawnymi,

b)   jednostkami nie posiadającymi osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia, z zastrzeżeniem art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.),

2)    osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;

3)    stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;

4)    spółdzielnie socjalne;

5)    spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014 r., poz. 715 z późn. zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy, pracowników.

 1. Termin składania ofert i zasady postępowania konkursowego:

1)    Postępowanie konkursowe odbywać się będzie przy uwzględnieniu zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).

2)    Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie, bądź przesłanie do Urzędu Gminy Starogard Gdański, ul. Sikorskiego 9, 83-200 Starogard Gdański, sekretariat, pokój nr 19, w terminie do dnia 10 czerwca 2015 r., oferty konkursowej zgodnej ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia (decyduje data wpływu do siedziby tut. Urzędu).

3)    Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczęcią oferenta oraz napisem: „Konkurs ofert na organizację wypoczynku letniego w 2015 roku”.

4)    Warunkiem rozpatrzenia oferty konkursowej jest spełnienie następujących wymogów:

a)  oferta powinna być złożona w terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie,

b) do oferty należy dołączyć:

-       kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji,

-       w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta/ów;

c)    do oferty można dołączyć inne dokumenty potwierdzające doświadczenie, kwalifikacje i uprawnienia osób zaangażowanych przy realizacji zadania;

d)   oferta powinna być zgodna z przedmiotem działalności statutowej podmiotu ubiegającego się o dotację na wsparcie realizacji zadania;

e)    oferta wraz z załącznikami (bądź ich kserokopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem) powinna być podpisana przez osoby statutowo upoważnione do składania oświadczeń woli w zakresie spraw majątkowych, zgodnie z zapisami wynikającymi z dokumentu określającego osobowość prawną;

f)  dotacja nie będzie udzielana na:

-       prace remontowe i budowlane;

-       pokrycie kosztów prowadzenia biura organizacji pozarządowej, w tym wydatki na wynagrodzenia pracowników, opłaty czynszowe i rachunki telefoniczne poza zakresem realizacji zadania publicznego określonego szczegółowo w ofercie;

-       zakup gruntów;

-       działalność gospodarczą;

-       działalność polityczną i religijną;

-       refundację kosztów realizowanych wcześniej zadań publicznych;

-       dotowanie zadań dofinansowywanych z budżetu gminy lub jej funduszy celowych na podstawie przepisów szczególnych.

5)    Na jeden projekt podmiot może złożyć tylko jedną ofertę. W przypadku składania ofert na dwa projekty, każdą ofertę należy złożyć odrębnie.

6)    Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przekazaniem dotacji w oczekiwanej wysokości.

7)    Wójt Gminy Starogard Gdański zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i rozstrzygnięcia konkursu.

8)    Po zakończeniu konkursu oferty nie będą zwracane.

 

§ 4.1. Zadanie może rozpocząć się najwcześniej dnia 27 czerwca 2015 r. i trwać nie dłużej niż do dnia 31 sierpnia 2015 r.

 1. Warunkiem zawarcia umowy jest:

1)    w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana – korekta kosztorysu projektu;

2)    prawidłowe i terminowe rozliczenie w przypadku wcześniej udzielonej dotacji;

3)    wyodrębnienie w systemie księgowym przez beneficjenta dotacji ewidencji obrotów związanych z realizacją zadania publicznego.

 1. Zlecenie realizacji zadania odbędzie się na podstawie zawartej umowy, która określi w szczególności:

1)    szczegółowy opis zadania, w tym cel, na jaki dotacja została przyznana oraz termin i warunki jego wykonania;

2)    wysokość dotacji udzielanej organizacji wykonującej zadanie oraz tryb płatności;

3)    termin wykorzystania dotacji, wynoszący 14 dni od dnia określonego w umowie jako termin zakończenia realizacji zadania, lecz nie dłuższy niż do dnia 15 grudnia danego roku budżetowego;

4)    tryb kontroli wykonywania zadania;

5)    termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji;

6)    termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji, nie dłuższy niż 15 dni od dnia określonego w umowie jako termin zakończenia realizacji zadania.

 1. Wyłoniony podmiot, realizując zlecone zadanie, zobowiązany jest do informowania w publikacjach i materiałach informacyjnych wydawanych w ramach zadania, poprzez media, jak również stosownie do charakteru zadania poprzez widoczną w miejscu jego realizacji tablicę oraz ustną informację kierowaną do odbiorców o fakcie dofinansowania realizacji zadania przez Zleceniodawcę – zgodnie z przekazanymi wytycznymi.
 2. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie najpóźniej w dniu rozpoczęcia realizacji zadania umowy z zachowaniem formy pisemnej według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 5.1. Rozpatrzenie ofert konkursowych powinno nastąpić w terminie nie dłuższym niż do dnia 18 czerwca 2015 r.

 1. Oferty konkursowe podlegają ocenie formalnej i merytorycznej:

1)      Ocena formalna obejmuje:

a)    terminowość i formę złożenia oferty,

b)   zgodność wymaganych podpisów,

c)    kompletność wymaganych załączników,

d)   zgodność oferty z celami statutowymi oferenta.

Oferty na realizację zadań publicznych, o których mowa w niniejszym Zarządzeniu podlegają procedurze uzupełniania braków formalnych. W przypadku nie usunięcia braków formalnych oferty we wskazanym terminie, zostanie ona odrzucona bez możliwości kolejnego jej uzupełnienia.

2)      Ocena merytoryczna obejmuje:

Lp.

Kryterium oceny konkursowej

Liczba punktów

 

1.

 

Liczba beneficjentów (przewidywana liczba uczestników, wyłącznie dzieci i młodzież)

do 10 osób – 2 pkt

11-20 osób – 4 pkt

21-40 osób – 7 pkt

41-60 osób – 12 pkt

61- 70 osób – 15 pkt

powyżej 70 osób – 18 pkt

2.

Czas realizacji zadania

7-10 dni – 3 pkt

11-15 dni – 7 pkt

16 dni i więcej – 9 pkt

 

3.

Planowane koszty realizacji zadania, ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania

0 -15 pkt

 

4.

Cykliczność projektu (dotychczasowa współpraca           z Gminą Starogard Gdański)

2 rok – 2 pkt

3 rok – 3 pkt

4 rok i powyżej – 4 pkt

5.

Miejsce wypoczynku, walory poznawcze kultury                 i historii regionu

premia za atrakcyjność miejsca – do 5 pkt

 

 

6.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania (otrzymane i planowane do uzyskania                    z innych źródeł) oraz pozafinansowy wkład w realizacje zadania (np. świadczenia wolontariuszy)

0 – 5 pkt

7.

Innowacyjność oferty

premia za innowacyjne działania – do 5 pkt

8.

Kadra (uprawnienia np. instruktora, trenera)

1 pkt/os.

3)      W celu dofinansowania zostaną zaproponowane oferty zgodnie z kolejnością wynikającą z otrzymanej ilości punktów.

4)      W ocenie konkursowej mają także zastosowanie kryteria określone w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

5)      Warunkiem udzielenia dotacji jest pozytywna weryfikacja formalna złożonej oferty oraz uzyskanie w ocenie merytorycznej co najmniej 60% punktów.

 1. Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Wójt Gminy Starogard Gdański, po zapoznaniu się z opinią Komisji ds. oceny ofert konkursowych.

2)    Regulamin prac Komisji ds. oceny ofert konkursowych stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

3)    Komisję Konkursową ds. oceny ofert konkursowych powołuje Wójt Gminy Starogard Gdański odrębnym zarządzeniem.

4)    W pracach Komisji Konkursowej mogą uczestniczyć osoby wskazane przez podmioty określone ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie, mające siedzibę na terenie gminy Starogard Gdański lub działające na rzecz jej mieszkańców, pod warunkiem, że podmioty te nie będą brały udziału w konkursie.

5)    Przedstawicieli podmiotów, o których mowa w pkt. 6 do prac w Komisji Konkursowej wyłania się spośród kandydatów zgłoszonych pisemnie najpóźniej na 3 dni przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert.

6)    Wyniki konkursu ogłoszone zostaną w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie www.starogardgd.ug.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Starogard Gdański.

 

§ 6. Podmiot, który otrzymał dotację jest zobowiązany do przedstawienia szczegółowego sprawozdania z wykonanego zadania według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do niniejszego Zarządzenia w terminie określonym szczegółowo w umowie.

 

§ 7. Wysokość dotacji przekazanych na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu organizacji wypoczynku letniego w 2014 r.:

L.p.

Nazwa zadania i oferent

Kwota dotacji

1.

Obóz dla dzieci i młodzieży w miejscowości Skrzynia – Zarząd Oddziału Powiatowego OSP w Starogardzie Gd.

33.000 zł

2.

„Wakacje z Beniaminkiem” Obóz sportowo-rekreacyjny – Klub Sportowy BENIAMINEK 03 w Starogardzie Gd.

6.000 zł

3.

Kolonie lenie dla dzieci i młodzieży z programem profilaktycznym                  w Pieninach – Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo-Wychowawczych w Lublinie

22.000 zł

4.

Wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży szkolnej połączony z realizacją programów o charakterze edukacyjnym i zdrowotnym w miejscowości Darłówko – Parafia p.w. św. Wawrzyńca w Jabłowie

6.700 zł

5.

Kolonia letnia dla dzieci i młodzieży w Małym Cichym – Parafia p.w. św. Andrzeja Boboli w Swarożynie

1.800 zł

 

§ 8.1. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania oraz rozliczenia zadania reguluje umowa pomiędzy gminą a oferentem.

 1. Dotacji nie można wykorzystać na cele inne niż przewidziane we wniosku pod rygorem zwrotu.
 2. Przewiduje się prowadzenie kontroli i monitoringu realizacji projektów ze strony gminy. Zasady kontroli i realizacji zadania:

1)      w trakcie realizacji umowy oraz po jej zakończeniu, upoważnione przez Wójta Gminy Starogard Gdański osoby mogą przeprowadzić kontrolę merytoryczną (sprawdzanie rzeczywistego przebiegu realizacji zadania i realizacji celów zakładanych w zakresie dotowanego zadania) oraz formalno-rachunkową (sprawdzanie dokumentów związanych z realizacją dotowanego zadania) realizacji zadania publicznego, a w szczególności:

a)      stanu realizacji zadania;

b)      efektywności, rzetelności i jakości wykonania zadania;

c)       prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania;

d)      prowadzenia dokumentacji określonej w przepisach prawa i w postanowieniach umowy;

2)      w ramach kontroli upoważnione przez Wójta Gminy Starogard Gdański osoby mogą badać dokumenty i inne nośniki informacji, mające lub mogące mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonywania zadania publicznego oraz żądać udzielenia ustnych lub na piśmie informacji dotyczących wykonania zadania. W terminie określonym przez kontrolującego, podmiot, któremu zlecono realizację zadania publicznego, na żądanie kontrolującego jest zobowiązany dostarczyć lub udostępnić dokumenty i inne nośniki informacji oraz udzielić wyjaśnień i informacji;

3)      upoważnione przez Wójta Gminy Starogard Gdański osoby mają prawo przeprowadzenia kontroli zarówno w siedzibie podmiotu, któremu zlecono realizację zadania publicznego, jak i w miejscu realizacji tegoż zadania;

4)      kontrola winna być zakończona protokołem, który wskaże ewentualne nieprawidłowości i uchybienia. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości lub uchybień, Wójta Gminy Starogard Gdański sformułuje stosowne wnioski i zalecenia zmierzające do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. Wnioski i zalecenia zostają doręczone w terminie 7 dni od daty sporządzenia protokołu kontroli podmiotowi, któremu zlecono realizację zadania publicznego;

5)      podmiot realizujący zadanie publiczne, w terminie 14 dni od daty otrzymania ww. wniosków i zaleceń, pisemnie powiadamia Wójta Gminy Starogard Gdański o ich wykonaniu lub powodach ich nie wykonania. W przypadku nie wykonania wniosków                      i zaleceń pokontrolnych, Gmina wstrzymuje przekazanie kolejnych transz, umowa zostaje rozwiązana a dotychczas przekazane kwoty podlega zwrotowi wraz z odsetkami, liczonymi jak dla zaległości podatkowych od dnia przekazania dotacji podmiotowi, któremu zlecono realizację zadania publicznego.

 1. Oferenci przed przystąpieniem do konkursu powinni zapoznać się z następującymi dokumentami:
  1. ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.),
  2. rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r., Nr 6, poz. 25),
  3. Uchwałą Nr III/11/2014 Rady Gminy Starogard Gdański z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Starogard Gdański z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015.
  4. Druk oferty wraz z załącznikami można pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy Starogard Gdański: www.starogardgd.ug.pl lub otrzymać bezpośrednio w siedzibie tut. Urzędu, Wydział Oświaty Zdrowia i Spraw Społecznych, ul. Sikorskiego 7 w godzinach pracy Urzędu.
  5. Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Gminy Starogard Gdański, ul. Sikorskiego 7, tel. 58 5625067.

 

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

                                                                                                                              Stanisław Połom

                                                                                                                  Wójt Gminy Starogard Gd.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2015-05-20
Dokument wytworzony przez: Wydział Oświaty Zdrowia i Spraw Społecznych
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Małgorzata Rogalska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 maja 2015 12:35
Dokument wprowadzony do BIP przez: Damian Plewako
Ilość wyświetleń: 1952
20 maja 2015 12:48 (Damian Plewako) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_4__wzor_sprawozdania.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 maja 2015 12:46 (Damian Plewako) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_3__wzor_umowy.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 maja 2015 12:45 (Damian Plewako) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_2__wzor_oferty.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany