Komunikaty

Konsultacje na temat nadania nazw ulic w miejscowości Linowiec

ZARZĄDZENIE

Wójta Gminy Starogard Gd.

Nr PPN/51/2015 z dnia 14.05.2015r.

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami na temat nadania nazw ulic

w miejscowości Linowiec.

 

 

Na podstawie uchwały Rady Gminy Starogard Gd. Nr XL/433/2014 z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Starogard Gd., Wójt Gminy Starogard Gd. zarządza co następuje:

 

§1.1 Postanawia się przeprowadzić konsultacje społeczne w sprawie nadania nazw ulicom w  miejscowości Linowiec.

       2. Uprawnionymi do wzięcia udziału w konsultacjach są mieszkańcy wsi Linowiec posiadający czynne prawo wyborcze, właściciele nieruchomości położonych w obrębie Linowiec oraz właściciele firm zlokalizowanych na terenie wsi Linowiec.

 

§2.1. Konsultacjom podlega propozycja nadania nazw ulicom w Linowcu.

2. Mieszkańcy mogą wypowiedzieć się czy chcą nazwy ulic oraz odnieść się do propozycji nazw podanych przez byłą Radę Sołecką wsi Linowiec, która przedstawiona jest na załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§3. Konsultacje polegać będą na udostępnieniu mieszkańcom propozycji nazw ulic na stronie internetowej urzędu w zakładce BIP - aktualności, u sołtysa oraz w siedzibie urzędu w pokoju nr 27 w godzinach urzędowania.

 

§4. Konsultacje odbędą się w terminie od 14 maja do 9 czerwca 2015r. w formie:

1)      przyjmowania uwag i wniosków na formularzu stanowiącym zał. nr 2 do niniejszego zarządzenia do dnia 5 czerwca 2015r.; wypełnione formularze można składać w sekretariacie Urzędu Gminy Starogard Gd., ul. Sikorskiego 9 lub zeskanowane przesłać na adres e-mailowy: starogardgd@ug.pl;

2)      zebrania wiejskiego w dniu 9 czerwca 2015r., na którym przedstawione będą złożone uwagi i wnioski oraz w głosowaniu jawnym przegłosowana zostanie opinia mieszkańców kolejno w sprawach:

-          Czy wprowadzić we wsi Linowiec nazwy ulic?

-          Jakie nazwy nadać ulicom (w przypadku, gdy większość opowie się za przyjęciem nazw)

 

§5. Wykonanie zarządzenia powierza się Wydziałowi Planowania Przestrzennego i Nieruchomości.

 

§6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń sołectwa Linowiec, na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Gminy Starogard Gd.

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 14.05.2015r.
Dokument wytworzony przez: Wydział Planowania Przestrzennego i Nieruchomości
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Lucyna Probe
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 maja 2015 09:52
Dokument wprowadzony do BIP przez: Lucyna Probe
Ilość wyświetleń: 1240
20 maja 2015 10:33 (Damian Plewako) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 maja 2015 09:57 (Lucyna Probe) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_2_do_zarzadzenia_ppn_51_2015.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 maja 2015 09:53 (Lucyna Probe) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_1_do_zarzadzenia_ppn_51_2015.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany