Komunikaty

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY STAROGARD GDAŃSKI O REALIZACJI RZĄDOWEGO PROGRAMU POMOCY UCZNIOM W 2014 ROKU „WYPRAWKA SZKOLNA”

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY STAROGARD GDAŃSKI

 

O REALIZACJI RZĄDOWEGO PROGRAMU POMOCY UCZNIOM W 2014 ROKU

„WYPRAWKA SZKOLNA”

 

 

Zgodnie z projektem rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych, uczniom rozpoczynającym w roku szkolnym 2014/2015 naukę w klasach II, III  i VI szkoły podstawowej, klasie III szkoły ponadgimnazjalnej (zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum), przysługuje pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna”.

Programem objęci będą również uczniowie słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością ruchową (w tym afazją), z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera), z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym z niepełno-sprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej - posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczającym w roku szkolnym 2014/2015 do szkół podstawowych (z wyjątkiem klasy I), gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

 

Wnioski o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników składa się  do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2014/2015 w terminie do dnia 10 września 2014 r.

 

Pomocy udziela się uczniom:

 

1.  pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1456, 1623 i 1650) tj. 539 zł netto,

 

2.  pochodzącym z rodzin niespełniających kryterium dochodowego w przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1544 i 1548, z  2013 r. poz. 182 i poz. 509) tj. ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, niepełnosprawności, bezrobocia, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, alkoholizmu i narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej, na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń. Liczba uczniów, którym zostanie udzielona pomoc w tym trybie nie może przekroczyć w gminie 5% ogólnej liczby uczniów uprawnionych do pomocy finansowej tj. uczniów w kasach II, III i VI szkoły podstawowej i klasie III szkoły ponadgimnazjalnej,

 

3.  uczniom:

1)    słabowidzącym,

2)    niesłyszącym,

3)    słabosłyszącym,

4)    z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją ,

5)    z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

6)    z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znaczącym,

7)    z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej,

-    posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), uczęszczającym w roku szkolnym 2014/2015 do szkół podstawowych (z wyjątkiem klasy I) , gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

 

Wniosek o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników może złożyć:

 1. rodzic ucznia (opiekun prawny, rodzic zastępczy),
 2. pełnoletni uczeń,
 3. nauczyciel, pracownik socjalny lub inna osoba, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.

 

Za dochód uważa się sumę miesięcznym dochodów netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.

 

Do wniosku należy przedstawić następujące dokumenty:

 1. Zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości dochodów uzyskanych przez członka rodziny w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.
 2. Odcinek renty/emerytury za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku.
 3. Oświadczenie o wysokości otrzymywanych alimentów, potwierdzone przekazem pocztowym, wyciągiem bankowym.
 4. Stosowne zaświadczenie z urzędu skarbowego o osiągniętym dochodzie w przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.
 5. Nakaz płatniczy lub zaświadczenie z Urzędu Gminy w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego.
 6. Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy w przypadku osób bezrobotnych.
 7. Kserokopia decyzji o przyznaniu zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego oraz zasiłku okresowego lub zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o wysokości pobieranych świadczeń pieniężnych.

 

Planowana wysokość dofinansowania jest zróżnicowana i kształtuje się następująco:

 • klasa II, III szkoły podstawowej – do kwoty 225 zł
 • klasa VI szkoły podstawowej – do kwoty 325 zł
 • klasa III szkoły ponadgimnazjalnej – do kwoty 445 zł
 • uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – wysokość dofinansowania uzależniona jest od rodzaju i stopnia niepełnosprawności oraz klasy i typu szkoły

 

Warunkiem wypłaty przyznanego dofinansowania jest przedłożenie dowodów zakupu podręczników.

 

Wszelkie pytania i wątpliwości proszę kierować do szkół, do których będą uczęszczać uczniowie w roku szkolnym 2014/2015 lub do Wydziału Oświaty Zdrowia i Spraw Społecznych w Urzędzie Gminy Starogard Gdański, tel. 58 5625067 wew. 70.

 

 

Stanisław Połom

Wójt Gminy Starogard Gdański

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2014-06-26
Dokument wytworzony przez: Wydział Oświaty Zdrowia i Spraw Społecznych
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Małgorzata Rogalska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 czerwca 2014 12:23
Dokument wprowadzony do BIP przez: Damian Plewako
Ilość wyświetleń: 2347
26 czerwca 2014 12:29 (Damian Plewako) - Dodanie załącznika [projekt_rozporzadzenia.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
26 czerwca 2014 12:27 (Damian Plewako) - Dodanie załącznika [wniosek_20142015.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
26 czerwca 2014 12:25 (Damian Plewako) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany