Komunikaty

Zapytanie ofertowe na usługę wykonania projektu, wydruku i dostawy materiałów promocyjnych związanych z realizacja projektu "Zajęcia pozalekcyjne szansą na zrównoważony rozwój uczniów wiejskich szkół podstawowych w Gminie Starogard Gdański"

Gmina Starogard Gdański zwraca się z zapytaniem ofertowym na usługę wykonania projektu, wydruku i dostawy materiałów promocyjnych w oparciu o Regulamin udzielania zamówień w ramach projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, których wartość nie przekracza 30.000 euro (Zarządzenie Nr RGM/32/2014 Wójta Gminy Starogard Gdański z dnia 22 kwietnia 2014r.), na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t. j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 ze zmianami).

 

Przedmiot zamówienia związany jest z realizacją projektu „Zajęcia pozalekcyjne szansą na zrównoważony rozwój uczniów wiejskich szkół podstawowych w Gminie Starogard Gdański” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 1. Nazwa zamawiającego:

Gmina Starogard Gdański,  ul. Sikorskiego 9  83-200 Starogard Gdański

NIP 5922079828  REGON 191675706

 tel. (58) 56 250 67

 fax (58) 56 246 41

2. Opis przedmiotu zamówienia:

I.                   Plakat – 30 szt. o wymiarach: 40cmx60cm  (tolerancja +/ - 2cm) zawierający :

a)      oznaczenie odpowiednimi logotypami zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi
oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
( zawartymi w dokumencie Departamentu Zarzadzania Europejskim Funduszem Społecznym, Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki – Warszawa, 31 grudnia 2013r.)

a)       informację tekstową opracowaną przez Zamawiającego – załącznik  nr 1

b)      grafikę tematycznie związaną z treścią plakatu rozmieszczoną dowolnie na plakacie poza obszarem logotypów – przykład załącznik nr 1

c)      tło plakatu –dowolne poza obszarem logotypów

 

Minimalne parametry techniczne:

- papier 160-180 g/m2

- wydruk kolorowy


II.                Ulotka – 100 szt.  format  A5 zawierająca:

a)      oznaczenie odpowiednimi logotypami zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi
oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
(zawartymi w dokumencie Departamentu Zarzadzania Europejskim Funduszem Społecznym, Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki – Warszawa, 31 grudnia 2013r.)

b)      informację tekstową opracowaną przez Zamawiającego – załącznik nr 2

c)      kolorowe tło oraz grafikę tematycznie związaną z treścią i rozmieszczoną dowolnie
na ulotce poza obszarem logotypów – przykład załącznik nr 2

 

Minimalne parametry techniczne:

- papier 160-180 g/m2

- wydruk kolorowy


III.             Tabliczka – 15 szt.  zawierająca:

a)      oznaczenie odpowiednimi logotypami zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi
oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
(zawartymi w dokumencie Departamentu Zarzadzania Europejskim Funduszem Społecznym, Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki – Warszawa, 31 grudnia 2013r.)

b)      informację tekstową opracowaną przez Zamawiającego – załącznik nr 3

c)      kolorowe tło oraz grafikę tematycznie związaną z treścią i rozmieszczoną dowolnie na ulotce poza obszarem logotypów – przykład załącznik nr 3

 

Minimalne parametry techniczne:

- tabliczka wykonana z trwałego materiału (np. tworzywo sztuczne) jednostronna, wodoodporna, kolorowa, nieblaknąca: wymiar szer. 35cm / wys. 25cm, posiadająca stronę klejącą zabezpieczoną ( możliwość naklejania tabliczek na szkło, plastik, drewno)

 

IV.              Notatnik – 100 szt. bloczek klejony, format A5, zawierający:

a)      oznaczenie odpowiednimi logotypami zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (zawartymi w dokumencie Departamentu Zarzadzania Europejskim Funduszem Społecznym, Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki – Warszawa, 31 grudnia 2013r.)

b)      informację tekstową w stopce opracowaną przez Zamawiającego – załącznik nr 4

c)      tło kartek białe w kratkę

 

Minimalne parametry techniczne:

- wydruk kolorowy

- papier 80g/m²

- 50 kartek w bloczku

 

V.                 Długopis – 50 szt. długopis plastikowy z klipsem, kolor wkładu: niebieski, zawierający:

a)      oznaczenie odpowiednimi logotypami zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (zawartymi w dokumencie Departamentu Zarzadzania Europejskim Funduszem Społecznym, Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki – Warszawa, 31 grudnia 2013r.)

b)      herb Gminy Starogard Gdański – załącznik nr 5

 

Minimalne parametry techniczne:

- długopis musi zawierać logotyp Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), emblemat UE wraz z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej oraz herb Gminy Starogard Gdański

- w przypadku długopisu w ciemnej kolorystyce dopuszcza się wariant achromatyczny – czarny (pozytyw/negatyw)

 

 

Wytyczne dotyczące oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Departamentu Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym - Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki dostępne są na stronach: www.efs.gov.pl lub http://defs.pomorskie.eu/pl/promocja

 

Załączone do zapytania przykłady (załączniki 1-5) materiałów promocyjnych mają wyłącznie poglądowy charakter. Oferent może zaproponować dowolne rozwiązanie graficzne (zgodnie z wymogami wskazanymi w zapytaniu) w swoich projektach.

Dopuszcza się złożenie kilku wariantów graficznych.

W przypadku wyboru oferty Zamawiającemu przysługuje prawo do wprowadzania drobnych zmian graficznych w projekcie zaproponowanym przez Oferenta.

3.Informacja o sposobie realizacji zamówienia:

Dostawca bezkosztowo dostarczy przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego.

 4.Informacja o sposobie rozliczania pomiędzy stronami:

Rozliczenia pomiędzy stronami będą odbywały się w PLN.

Dostawca wystawi fakturę, uwzględniając wszystkie elementy dostawy z podziałem na stawkę VAT.

5. Sposób przygotowania oferty:

 

 • Oferta musi mieć formę pisemną (wersja papierowa, elektroniczna) i powinna być sporządzona w języku polskim.
 • Oferta musi zawierać:

a)      wypełniony i podpisany formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 6 do niniejszego zapytania ofertowego

b)      projekt plakatu określonego w punkcie I ( PDF lub JPG )

c)      projekt ulotki określonej w punkcie II ( PDF lub JPG )

d)      projekt tabliczki określonej w punkcie III ( PDF lub JPG )

 • Koperty, e-maile powinny być oznaczone:

,,Oferta na dostawę materiałów promocyjnych”

 ze wskazaniem nazwy i adresu Zamawiającego oraz nazwy i adresu Dostawcy

6. Kryteria wyboru oferty :

 • Ocena wizualna projektów – ocena dokonywana przez Zamawiającego  w skali punktowej 1-10, gdzie 1- dostateczny, 2 - dobry itd.
 • Cena brutto całego zamówienia wg wzoru –

cena najtańszej oferty/cena ocenianej oferty x10

 

Wybrana zostanie oferta z największą liczbą zdobytych punktów.

 7. Oferty można składać do dnia 04.07.2014r., do godz. 10:00 wyłącznie w formie pisemnej.

Ofertę można dostarczyć pocztą, osobiście lub drogą mailową (formaty JPG lub PDF ) na n/w adres.

8. Miejsce dostarczenia ofert: Urząd Gminy Starogard Gdański, ul. Sikorskiego 9, 83-200 Starogard Gdański, Pok. 19 (sekretariat), e-mail: b.szadokierska_ug@wp.pl

9. Termin i miejsce otwarcia złożonych ofert: 04.07.2014r., godz.10:10, Urząd Gminy Starogard Gdański, ul. Sikorskiego 9, 83-200 Starogard Gdański, Pok. 21

Informacje o wyniku oceny złożonych ofert będą udzielane od godziny 11:00

10. Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących zapytania ofertowego: Informacji na temat zamówienia udziela: Beata Szadokierska, nr tel. (58) 56 250 67, wew.52, e-mail: b.szadokierska_ug@wp.pl

 

 

Załączniki:

 1. Załącznik nr 1 -Przykład plakatu
 2. Załącznik nr 2 - Przykład ulotki
 3. Załącznik nr 3 - Przykład tabliczki
 4. Załącznik nr 4 - Przykład tabliczki
 5. Załącznik nr 5 – Przykład grafiki na długopis
 6. Załącznik nr 6 – formularz ofertowy

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 czerwca 2014 12:41
Dokument wprowadzony do BIP przez: Bartłomiej Sadowski
Ilość wyświetleń: 1372
25 czerwca 2014 12:50 (Bartłomiej Sadowski) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_6__formularz_ofertowy.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
25 czerwca 2014 12:50 (Bartłomiej Sadowski) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_5_grafika_na_dlugopis.jpg] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
25 czerwca 2014 12:49 (Bartłomiej Sadowski) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_4__przyklad_notatnika_bloczku.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany