Komunikaty

Plan przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym

http://rzgw.gda.pl/index.php?mod=content&path=2,18,644,740
Plan przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym
 

Niniejszym Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku, zgodnie z art. 88s ust. 4 ustawy Prawo wodne (Dz. U. 2012r. poz. 145 ze zm.), w zw. z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013r. poz. 1235 ze zm.), zawiadamia o przystąpieniu do sporządzenia projektu Planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Dolnej Wisły wraz ze wskazaniem obszarów najbardziej narażonych na jej skutki.

Zgodnie z art. 92 ust.3 pkt 6b przygotowanie planów przeciwdziałania skutkom suszy w regionach wodnych należy do zadań dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej.

 Plan przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym zawiera:
1. Analizę możliwości powiększenia dyspozycyjnych zasobów wodnych.
2. Propozycję budowy, rozbudowy lub przebudowy urządzeń wodnych.
3. Propozycje niezbędnych zmian w zakresie korzystania z zasobów wodnych oraz zmian naturalnej i sztucznej retencji.
4. Katalog działań służących ograniczeniu skutków suszy.

 

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku o przystąpieniu do sporządzania projektu Planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Dolnej Wisły wraz ze wskazaniem obszarów najbardziej narażonych na jej skutki z dnia 14.04.2014r.

  Informujemy o możliwości składania uwag i wniosków w terminie od dnia 15.04.2014r. do dnia 15.05.2014r.

 Formularz oraz informacje o trybie składania uwag i wniosków znajdują się w zakładce Konsultacje Społeczne.

 Organem właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków jest Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

 W myśl art. 41 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uwagi lub wnioski złożone po dniu 10.05.2014r. nie będą rozpatrywane.

Wiadomości powiązane

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2014-04-23
Dokument wytworzony przez: Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Roman Szweda
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 kwietnia 2014 11:28
Dokument wprowadzony do BIP przez: Damian Plewako
Ilość wyświetleń: 1482
23 kwietnia 2014 11:31 (Damian Plewako) - Dodanie załącznika [obwieszczenie_susza.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
23 kwietnia 2014 11:29 (Damian Plewako) - Dodanie zdjęcia [logo_up.png] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
23 kwietnia 2014 11:28 (Damian Plewako) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany