Komunikaty

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na usługę w zakresie nieregularnego transportu osób związaną z realizacją projektu "Przedszkole na wsi - Zespoły Wychowania Przedszkolnego (ZWP) w Gminie Starogard Gdański".

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Nr RGM.271.25.2012.BSz

 

na usługę w zakresie nieregularnego transportu osób związaną  z realizacją projektu „Przedszkole na wsi - Zespoły wychowania Przedszkolnego (ZWP) w Gminie Starogard Gdański” współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Gmina Starogard Gdański działając w oparciu o art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), zawiadamia, że, w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych Numer ogłoszenia: 178129-2012; data zamieszczenia: 17.08.2012r. na usługę w zakresie nieregularnego transportu osób związaną z realizacją projektu „Zespoły Wychowania Przedszkolnego (ZWP) sposobem na upowszechnienie edukacji przedszkolnej w Gminie Starogard Gd”.

 

  1. Wybór najkorzystniejszej oferty.

 

Do upływu terminu składania ofert wpłynęła jedna oferta, złożona przez:

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Liczba przyznanych punktów

1

Firma Usługowo-Handlowa „Mateobus”

Sławomir Tecław

Ul. Ks. Kołłątaja 2A

83-200 Starogard Gdański

100

 

Zamawiający wybrał ofertę złożona przez:

Firma Usługowo-Handlowa „Mateobus”

Sławomir Tecław

Ul. Ks. Kołłątaja 2A

83-200 Starogard Gdański

Cena najkorzystniejszej oferty wynosi – 226,80 zł brutto(słownie złotych: dwieście dwadzieścia sześć złotych 80/100) za jednokrotny przewóz dzieci z obu ZWP na zajęci i z powrotem.

Oferta spełnia wszystkie wymogi formalne, jest poprawna pod względem merytorycznym oraz jest zgodna z SIWZ.

 

2. Wykonawcy, których oferty  zostały odrzucone.

Nie dotyczy

 

3. Wykonawcy wykluczeni z postępowania.

Nie dotyczy

 

4. Termin, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zostanie zawarta niezwłocznie. ( na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy PZP).

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wydział Rozwoju Gminy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 września 2012 12:41
Dokument wprowadzony do BIP przez: Bartłomiej Sadowski
Ilość wyświetleń: 974
05 września 2012 12:42 (Bartłomiej Sadowski) - Dodanie załącznika [ogloszenie_o_wyborze_oferty_mateobus.pdf] do dokumentu.
05 września 2012 12:41 (Bartłomiej Sadowski) - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany