Komunikaty

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY STAROGARD GDAŃSKI O REALIZACJI RZĄDOWEGO PROGRAMU POMOCY UCZNIOM W 2012 ROKU „WYPRAWKA SZKOLNA”

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY STAROGARD GDAŃSKI

 

O REALIZACJI RZĄDOWEGO PROGRAMU POMOCY UCZNIOM W 2012 ROKU

„WYPRAWKA SZKOLNA”

 

 

 

Wójt Gminy Starogard Gdański informuje o możliwości dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów klas I-IV szkoły podstawowej, klasy I szkoły ponadgimnazjalnej oraz uczniów słabowidzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej i posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w roku szkolnym 2012/2013.

 

 

Celem programu jest rozszerzenie podstawowej oferty pomocy materialnej udzielanej uczniom oraz wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów przez dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów rozpoczynających naukę                   w roku szkolny 2012/2013.

 

Wnioski należy składać w sekretariatach szkół do dnia 07 września 2012 r. Druki wniosków należy pobrać w szkole, do której będzie uczęszczał uczeń w roku szkolnym 2012/2013.

 

 

 

Program skierowany jest do:

1.         Uczniów klasy I szkoły podstawowej pochodzących z rodzin, w których dochód na osobę  nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o  świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r.                 Nr 139 poz. 992 z późn. zm.), czyli 504 zł netto na osobę w rodzinie.

2.    Uczniów klas II-IV szkoły podstawowej i klasy I szkoły ponagimnazjalnej, pochodzących               z rodzin spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362              z późn. zm.), czyli 351 zł netto na osobę w rodzinie.

3.    Uczniów pochodzących z rodzin niespełniających kryterium dochodowego (dochód przekracza 351 zł na osobę w rodzinie), w przypadkach określonych w art. 7 ustawy                          z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (np. ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, potrzeba ochrony macierzyństwa i wielodzietności, przemoc w rodzinie, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, alkoholizm lub narkomania, zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa) na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń, z wyłączeniem uczniów klasy I szkoły podstawowej.

4.    Uczniów słabowidzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,               z niepełnosprawnościami sprzężonymi (w przypadku gdy jedną  z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej) i posiadających orzeczenie o potrzebie  kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust.3 ustawy z dnia 7 września                 1991 r. o systemie oświaty, którzy będą  uczęszczać w roku szkolnym 2012/2013                             do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Pomoc jest udzielana na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych), a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innych osób, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.

 

Do wniosku należy przedstawić następujące dokumenty:

 1. Zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości dochodów uzyskanych przez członka rodziny w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.
 2. Odcinek renty/emerytury za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku.
 3. Oświadczenie o wysokości otrzymywanych alimentów, potwierdzone przekazem pocztowym, wyciągiem bankowym.
 4. Stosowne zaświadczenie z urzędu skarbowego o osiągniętym dochodzie w przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.
 5. Nakaz płatniczy lub zaświadczenie z Urzędu Gminy w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego.
 6. Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy w przypadku osób bezrobotnych.
 7. Kserokopia decyzji o przyznaniu zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego oraz zasiłku okresowego lub zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o wysokości pobieranych świadczeń pieniężnych.

 

 

Planowana wysokość dofinansowania jest zróżnicowana i kształtuje się następująco:

 • klasa I-III szkoły podstawowej – do kwoty 180 zł
 • klasa IV szkoły podstawowej – do kwoty 210 zł
 • klasa I szkoły ponadgimnazjalnej (zasadnicza szkoła zawodowa, liceum ogólnokształcące, technikum) – do kwoty 352 zł

Uczniowie słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,                        z niepełno sprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej i posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego:

 • klasa I-III szkoły podstawowej – do kwoty 180 zł
 • klasa IV-VI szkoły podstawowej – do kwoty 210 zł
 • gimnazjum – do kwoty 325 zł
 • zasadnicza szkoła zawodowa, liceum ogólnokształcące, klasa II-III liceum profilowane, technikum, klasa II-III uzupełniającego liceum ogólnokształcącego, klasa II-III technikum uzupełniające – do kwoty 352 zł

 

Warunkiem wypłaty przyznanego dofinansowania jest przedłożenie w szkole imiennych rachunków lub faktur VAT za zakupione podręczniki.

 

Wszelkie pytania i wątpliwości proszę kierować do szkół, do których będą uczęszczać uczniowie w roku szkolnym 2012/2013 lub do Wydziału Oświaty Zdrowia i Spraw Społecznych w Urzędzie Gminy Starogard Gdański, tel. 58 5625067 wew. 53.

 

 

 

                                                                                              Stanisław Połom

                                                                                  Wójt Gminy Starogard Gdański

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 31-08-2012
Dokument wytworzony przez: Wydział Oświaty Zdrowia i Spraw Społecznych
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Małgorzata Rogalska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 31 sierpnia 2012 16:47
Dokument wprowadzony do BIP przez: Włodzimierz Bieliński
Ilość wyświetleń: 1716
31 sierpnia 2012 16:50 (Włodzimierz Bieliński) - Dodanie załącznika [rozporzadzenie_rm_2012_projekt.pdf] do dokumentu.
31 sierpnia 2012 16:49 (Włodzimierz Bieliński) - Dodanie załącznika [wniosek_20122013.doc] do dokumentu.
31 sierpnia 2012 16:47 (Włodzimierz Bieliński) - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany