Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Budowa chodnika w miejscowości Linowiec - I etap

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA - NR – 105821- 2009 przetarg nieograniczony na „Budowę odcinka chodnika w miejscowości Zduny” Informacje dotyczące zamówienia zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177): 1. Nazwa i adres zamawiającego. Gmina...

Obwieszczenie - decyzja środowiskowa dot. przebudowy drogi 229 i 222

GPK 7624/16/08-09 Starogard Gd. 2009-07-14 O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.nr 98 z 2000r., poz.1071 ze zmianami), w związku z art.74, ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale...

Budowa chodnika w miejscowości Zduny

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA - NR – 105821- 2009 przetarg nieograniczony na „Budowę odcinka chodnika w miejscowości Zduny” Informacje dotyczące zamówienia zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177): 1. Nazwa i adres zamawiającego. Gmina...

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY STAROGARD GDAŃSKI Na podstawie art. 39 ust.1 i 46 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227), informuję o przystąpieniu do opracowania ...

ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY STAROGARD GDAŃSKI o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Owidz Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami), zgodnie z art. 39 ust.1,...

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.nr 98 z 2000r., poz.1071 ze zmianami), w związku z art.74, ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.nr...

ogłoszenie o wyłóżeniu do publicznego wglądu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami), zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu...

ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postepowaniu na sporzadzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA na sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Starogard Gd. Urząd Gminy Starogard Gd. informuje, że zostało zakończone postępowanie na sporządzenie czterech planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Starogard Gd. Postępowanie o...

OBWIESZCZENIE . w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Zgodnie z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego(Dz.U.nr 98 z 2000 r., poz. 1071 ze zmianami), w związku z art.74, ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.nr...

OBWIESZCZENIE WOJEWODY POMORSKIEGO w sprawie decyzji utrzymującej w mocy zaskarżoną decyzję starosty starogardzkiego

WOJEWODA POMORSKI WI.I/WW/7044-6/09 OBWIESZCZENIE Wojewoda Pomorski w Gdańsku działając na podstawie art. 49 i 104 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, oraz na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. – o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U....

Zatrzymaj banner przewijany