Komunikaty (2018)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

ogłoszenie o możliwości zapoznania się z koncepcją miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Linowiec

OGŁOSZENIE Urząd Gminy Starogard Gdański informuje mieszkańców oraz właścicieli nieruchomości położonych w miejscowości Linowiec, że mogą zapoznać się z koncepcją projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Linowiec. Koncepcja będzi

Konsultacje

Ogłoszenie o konsultacjach w sprawie projektu Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami

Ogłoszenie o konsultacjach w sprawie projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Starogard Gdański z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019 Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o...

Zapytanie ofertowe na wykonanie i montaż 1 tablicy informacyjnej wraz ze stelażem i słupkami

Gmina Starogard Gdański zwraca sie z zapytaniem ofertowym na wykonanie i montaż 1 tablicy informacyjnej wraz ze stelażem i słupkami. Przedmiot zamówienia związany jest z realizacją projektu: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Starogard Gdański” (Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0095/17-00), który...

ZAPYTANIE O SZACUNKOWY KOSZT wykonania i montażu 1 tablicy informacyjnej wraz ze stelażem i słupkami

Gmina Starogard Gdański zwraca sie z zapytaniem o szacunkowy koszt wykonania i montażu 1 tablicy informacyjnej wraz ze stelażem i słupkami. Przedmiot zamówienia związany jest z realizacją projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Starogard Gdański” (Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0095/17-00), który...

Zapytanie ofertowe nr RGM.271.18.2018 na "Usługę organizacji i przeprowadzenia przez instytucję edukacyjną kursów innowacyjnych metod pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w celu doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli przedszkolnych"

ZAPYTANIE OFERTOWE Gmina Starogard Gdański, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z póź. zm.) oraz w oparciu o Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego...

ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Starogard Gd.

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Starogard Gdański oraz prognozy oddziaływania na środowisko do ww zmiany studium. Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca

Zapytanie ofertowe nr RGM.271.17.2018 na "Usługę organizacji i przeprowadzenia przez instytucję edukacyjną kursów innowacyjnych metod pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w celu doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli przedszkolnych"

Gmina Starogard Gdański, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z póź. zm.) oraz w oparciu o Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności...

Zatrzymaj banner przewijany