Komunikaty (2013)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Starosta Starogardzki obwieszcza, że w dniu 31 grudnia 2013r. na wniosek Zarządu Powiatu Starogardzkiego złożony dnia 11.05.2013r. (uzupełniony dnia 02.12.2013r.) wydana została decyzja nr AB.673.4.2013 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi powiatowej nr 2711G (ulicy Lubichowskiej) na odcinku 3,822 km od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 222 w Starogardzie Gdańskim do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2712G Starogard Gdański – Koteże -

OBWIESZCZENIE Starosta Starogardzki, działając na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. Nr 193 z 2008r., poz. 1194 ze zmianami) oraz na podstawie art. 49, art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. -Kodeks postępowania...

Wyniki postępowania na wykonanie materiałów promocyjnych

Wyniki postępowania na: wykonanie materiałów promocyjnych na podstawie Regulaminu udzielania zamówień w ramach projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, których wartość nie przekracza 14.000 euro (Zarządzenie Nr 95/2007 Wójta Gminy Starogard Gdański z dnia 27...

Zapytanie ofertowe dla zadania " Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w Zespole Kształcenia i Wychowania w Rywałdzie "

Starogard Gdański, dnia 23.12.2013r ZAPYTANIE OFERTOWE Gmina Starogard Gdański, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t. j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 907). zwraca się z zapytaniem ofertowym na wykonanie zadania : „ Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych...

zapytanie ofertowe na wykonanie materiałów promocyjnych

Gmina Starogard Gdański zwraca się z zapytaniem ofertowym na: wykonanie materiałów promocyjnych na podstawie Regulaminu udzielania zamówień w ramach projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, których wartość nie przekracza 14.000 euro (Zarządzenie Nr 95/2007 Wójta...

,,Uporządkowanie gospodarki ściekowej w części Gminy Starogard Gdański’’

W ramach zadania zaplanowano wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kolincz, Owidz, Barchnowy. Dzięki udzielonej pożyczce osiągnięto następujący efekt rzeczowy: - wybudowano 561 mb sieci kanalizacji grawitacyjnej, - wybudowano 2 348,63 mb sieci kanalizacji tłocznej. Ponadto w wyniku realizacji zadania osiągnięto efekt ekologiczny...

ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Dąbrówka

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Dąbrówka. Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXII/264/2012 Rady Gminy Starogard Gdański...

Zapytanie ofertowe na dostawę pomocy dydaktycznych

Gmina Starogard Gdański zwraca się z zapytaniem ofertowym na dostawę artykułów dydaktycznych w oparciu o Regulamin udzielania zamówień w ramach projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, których wartość nie przekracza 14.000 euro (Zarządzenie Nr 95/2007 Wójta Gminy...

Zatrzymaj banner przewijany