Komunikaty (2012)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kokoszkowy

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY STAROGARD GDAŃSKI o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kokoszkowy Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r, poz

OGŁOSZENIE o przyjęciu aktualizacji ,,Strategii Rozwoju Gminy Starogard Gdański na lata 2012 – 2022” oraz Prognozy oddziaływania na środowisko do ,,Strategii Rozwoju Gminy Starogard Gdański na lata 2012 – 2022”

OGŁOSZENIE o przyjęciu aktualizacji ,,Strategii Rozwoju Gminy Starogard Gdański na lata 2012 – 2022” oraz Prognozy oddziaływania na środowisko do ,,Strategii Rozwoju Gminy Starogard Gdański na lata 2012 – 2022”

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę materiałów biurowych związaną z realizacją projektu "Przedszkole na wsi - Zespoły Wychowania Przedszkolnego (ZWP) w Gminie Starogard Gdański"

Ogłoszenie o wyborze oferty złożonej w odpowiedzi na zapytanie nr RGM.271.36.2012.BSz dotyczącego dostawy materiałów biurowych związanej z realizacją projektu „Przedszkole na wsi – Zespoły Wychowania Przedszkolnego (ZWP) w Gminie Starogard Gdański”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej...

ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Dąbrówka

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY STAROGARD GD. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Dąbrówka

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługę wykonania mebli przeznaczonych dla personelu ZWP związanej z realizacją projektu "Przedszkole na wsi - Zespoły Wychowania Przedszkolnego (ZWP) w Gminie Starogard Gdański"

Ogłoszenie o wyborze oferty złożonej w odpowiedzi na zapytanie nr RGM.271.35.2012.BSz dotyczącego usługi wykonania mebli przeznaczonych dla personelu Zespołu Wychowania Przedszkolnego związanej z realizacją projektu „Przedszkole na wsi – Zespoły Wychowania Przedszkolnego (ZWP) w Gminie Starogard Gdański”, współfinansowanego...

ogłoszenie o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa

OGŁOSZENIE o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Trzcińsk Stosownie do art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa

ogłoszenie o przyjęciu dokumetu wymagającego udziału społeczeństwa

OGŁOSZENIE o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Szpęgawsk Stosownie do art. 43 ustawy z dnia 3 październi

ogłoszenie o przyjęciu dokumetu wymagającego udziału społeczeństwa

OGŁOSZENIE o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Rokocin Stosownie do art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w

Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów biurowych związaną z realizacją projektu "Przedszkole na wsi - Zespoły Wychowania Przedszkolnego (ZWP) w Gminie Starogard Gdański"

Gmina Starogard Gdański zwraca się z zapytaniem ofertowym na dostawę materiałów biurowych, w oparciu o Regulamin udzielania zamówień w ramach projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, których wartość nie przekracza 14.000 euro (Zarządzenie Nr 95/2007 Wójta Gminy...

Zapytanie ofertowe na usługę wykonania mebli przeznaczonych dla personelu Zespołu Wychowania Przedszkolnego w Kolinczu związaną z realizacją projektu "Przedszkole na wsi - Zespoły Wychowania Przedszkolnego ZWP w Gminie Starogard Gdański".

Gmina Starogard Gdański zwraca się z zapytaniem ofertowym na usługę wykonania mebli przeznaczonych dla personelu Zespołu Wychowania Przedszkolnego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień w ramach projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, których wartość nie przekracza 14.000...

Zatrzymaj banner przewijany