Nabór pracowników

NABÓR KANDYDATÓW na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor lub podinspektor ds. administracyjno-organizacyjnych

Urząd Gminy

WÓJT GMINY STAROGARD GDAŃSKI

OGŁASZA  NABÓR KANDYDATÓW

na wolne stanowisko urzędnicze

w Urzędzie Gminy Starogard Gdański

ul. Sikorskiego 9, 83-200 Starogard Gdański

 1. Nazwa stanowiska i wymiar czasu pracy:

-      inspektor lub podinspektor ds. administracyjno-organizacyjnych,

-      pełen wymiar czasu pracy.

 

 2. Wymagania niezbędne:

a)        obywatelstwo polskie,

b)        posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

c)        niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d)        nieposzlakowana opinia,

e)        wykształcenie wyższe.

 

 3. Wymagania dodatkowe:

a)        znajomość przepisów ustaw: o samorządzie gminnym, o dostępie do informacji publicznej,   o ochronie danych osobowych, kodeks postępowania administracyjnego, prawo zamówień publicznych, kodeks wyborczy,

b)        umiejętność biegłej obsługi oprogramowania MS Word, MS Excel oraz znajomość środowiska Windows,

c)        mile widziany staż pracy w samorządzie lub administracji publicznej.

 

 4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a)        prowadzenie spraw administracyjnych i organizacyjnych Urzędu Gminy,

b)        zaopatrzenie Urzędu Gminy w niezbędne materiały,

c)        przyjmowanie i realizacja zamówień komórek organizacyjnych na pieczęcie urzędowe, prowadzenie obowiązującej w tym zakresie dokumentacji oraz likwidacja pieczęci zużytych i nieaktualnych,

d)        opracowanie projektów pism i innych dokumentów w sprawach z zakresu zadań realizowanych przez Wydział Administracyjny, powierzonych przez Sekretarza Gminy,

e)        wykonywanie powierzonych czynności w związku z organizacją i przeprowadzaniem wyborów, referendów i spisów na terenie Gminy, w tym opracowanie dokumentów i zamawianie materiałów na wyposażenie lokali wyborczych,  

f)         rejestracja wyposażenia budynku Urzędu Gminy w książkach inwentarzowych oraz obsługa programu do inwentaryzacji STOCK,

g)        prowadzenie postępowań zgodnie z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych i prowadzenie rejestru zamówień publicznych Wydziału Administracyjnego,

h)        koordynowanie publikowania ogłoszeń sądowych, komorniczych i innych organów,

i)          aktualizacja informacji znajdujących się na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy,

j)          zbieranie i zestawianie informacji z poszczególnych komórek i jednostek organizacyjnych do półrocznego i rocznego sprawozdania z wykonania budżetu,

k)        wykonywanie zadań z zakresu spraw obronnych, w szczególności przeprowadzenie rejestracji przedpoborowych na podstawie danych osobowych systemu PESEL oraz współudział w kwalifikacji wojskowej,

l)          wykonywanie zadań z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, w tym przyjmowanie wniosków, zawiadomień i informacji oraz sporządzanie odpowiednich decyzji, w szczególności dotyczących zbiórek publicznych, zgromadzeń publicznych oraz porządku publicznego,

m)      wykonywanie czynności w zastępstwie osoby zatrudnionej na stanowisku ds. obsługi sekretariatu i obsługi rady gminy.

 

 5. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

a)        praca w siedzibie Urzędu Gminy Starogard Gdański w pokoju na I piętrze, w budynku bez windy,

b)        bezpieczne warunki pracy na stanowisku,

c)        praca przy komputerze,

d)        okres zatrudnienia 6 miesięcy, z możliwością przedłużenia oraz z możliwością wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę za dwutygodniowym wypowiedzeniem,

e)        wynagrodzenie ustalane zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18.03.2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2013r. poz. 1050)

 

 6. W Urzędzie Gminy Starogard Gdański w miesiącu czerwcu 2015r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł powyżej 6%.

 

 7. Wymagane dokumenty:

a)        list motywacyjny,

b)        życiorys (CV) wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą  z dnia   29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.),

c)        kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk do pobrania),

d)        dokumenty potwierdzające posiadanie nieposzlakowanej opinii np. referencje z poprzednich zakładów pracy, z miejsc odbywania stażu lub praktyk zawodowych,

e)        kserokopie dyplomu lub świadectwa potwierdzającego kwalifikacje zawodowe wymagane na stanowisku,

f)         kserokopie dyplomu potwierdzającego posiadanie wykształcenia wyższego w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym,

g)        oświadczenie (druk do pobrania):

-      o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

-      że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

-      o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu  z pełni praw publicznych,

-      o posiadaniu odpowiedniego stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku.

 

 8. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie w sekretariacie (pok.   nr 19,  I piętro) Urzędu Gminy Starogard Gdański lub przesłać pocztą na adres:

Urząd Gminy ul. Sikorskiego 9, 83-200 Starogard Gdański, z dopiskiem na kopercie:  „Nabór na stanowisko ds. administracyjno-organizacyjnych” w terminie do dnia 24 lipca 2015roku do godz. 1400.


 9. Dodatkowe informacje:

Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną, z wyjątkiem dokumentów opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu (zgodnie z ustawą z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym – Dz. U. z 2013 roku, poz. 262).

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani telefonicznie lub drogą elektroniczną  o miejscu i terminie dalszego etapu naboru.

Informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://www.bip.starogardgd.ug.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy.

Dokumenty kandydata wybranego w procesie rekrutacji i zatrudnionego w Urzędzie Gminy Starogard Gdański, zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do dalszego etapu rekrutacji, oraz tych, którzy nie zostali umieszczeni w protokole  z przeprowadzonego naboru, zostaną odesłane pocztą.

W przypadku dostarczenia danych osobowych innych niż wymagane w ogłoszeniu oraz nie załączenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie tych danych osobowych, będą one komisyjnie zniszczone. Osoby ubiegające się o zatrudnienie mają prawo do dostępu do podanych dobrowolnie swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, życiorys powinny być podpisane i opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014r. poz. 1202 ze zm.).”

 

       Wójt

 

Stanisław Połom

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2015-07-10
Dokument wytworzony przez: Wydział Administracyjny
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Irena Woźniak
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 lipca 2015 12:46
Dokument wprowadzony do BIP przez: Damian Plewako
Ilość wyświetleń: 6449
10 lipca 2015 13:03 (Damian Plewako) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 lipca 2015 12:59 (Damian Plewako) - Dodanie załącznika [oswiadczenia_ug.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 lipca 2015 12:58 (Damian Plewako) - Dodanie załącznika [kwes_ubiegajacego.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany