Konkursy na stanowisko

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora PSP Dąbrówka, PSP Rokocin oraz ZKiW Rywałd

WÓJT GMINY

STAROGARD GDAŃSKI

ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora:

 

 1. Publicznej Szkoły Podstawowej w w Dąbrówce – Dąbrówka, ul Starogardzka 47, 83-212 Bobowo

 2. Publicznej Szkoły Podstawowej w Rokocinie – Rokocin, ul Parkowa 2, 83-200 Starogard Gdański

 3. Zespołu Kształcenia i Wychowania w Rywałdzie - Rywałd, ul. Szkolna 4, 83-200 Starogard GdańskiDo konkursu może przystąpić nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia wymagania, wynikające z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017 poz. 1597 oraz z 2019r. poz.1661)

Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

 1. uzasadnienia przystąpienia do konkursu oraz koncepcji funkcjonowania i rozwoju publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki,

 2. życiorysu z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierającego w szczególności informację o:

- stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo

- stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

- stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

 1. oświadczenia zawierającego następujące dane osobowe kandydata:

- imię (imiona) i nazwisko,

- datę i miejsce urodzenia,

- obywatelstwo,

- miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),

 1. poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit. b: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,

 2. poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

 3. poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim - w przypadku cudzoziemca,

 4. poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

 5. oświadczenia, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

 6. oświadczenia, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 7. oświadczenia, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,

 8. oświadczenia o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 1721, 1948, 2260 i 2261 oraz z 2017 r. poz. 1530) - w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.,

 9. poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela,

 10. poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

 11. oświadczenia, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

 12. oświadczenia, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;

 

 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem, zależnym od szkoły, do której o stanowisko ubiegać będzie się kandydat:

 

Konkurs na stanowisko Dyrektora PSP w Dąbrówce

lub

Konkurs na stanowisko Dyrektora PSP w Rokocinie

lub

Konkurs na stanowisko Dyrektora ZKiW w Rywałdzie

 

w terminie do 5 marca 2020 r, do godziny 14:00 w pokoju nr 215 Urzędu Gminy Starogard Gdański, Wydział OZS przy ul. Sikorskiego 7. Nie dopuszcza się składania ofert w postaci elektronicznej.

Konkursy, które przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Starogard Gdański, odbędą się w siedzibie urzędu w dniu 11 marca 2020 r.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci i członkowie komisji konkursowej zostaną powiadomieni indywidualnie.Wójt Gminy

Starogard Gdański

 

Magdalena Forc-CherekZałączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2020-02-12
Dokument wytworzony przez: Wydział Oświaty Zdrowia i Spraw Społecznych
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Włodzimierz Bieliński
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 lutego 2020 13:11
Dokument wprowadzony do BIP przez: Włodzimierz Bieliński
Ilość wyświetleń: 465
12 lutego 2020 13:46 (Włodzimierz Bieliński) - Dodanie załącznika [klauzula_informacyjna.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 lutego 2020 13:11 (Włodzimierz Bieliński) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany