Konkursy na stanowisko

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w SuminieWÓJT GMINY

STAROGARD GDAŃSKI

ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora:

 

Publicznej Szkoły Podstawowej w Suminie – Sumin 38, 83-200 Starogard Gdański

 

Do konkursu może przystąpić nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia wymagania, wynikające z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej publicznej placówce (Dz. U. z 2017 poz. 1597)

Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

 1. uzasadnienia przystąpienia do konkursu oraz koncepcji funkcjonowania i rozwoju publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki,

 2. życiorysu z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierającego w szczególności informację o:

- stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo

- stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

- stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

 1. oświadczenia zawierającego następujące dane osobowe kandydata:

- imię (imiona) i nazwisko,

- datę i miejsce urodzenia,

- obywatelstwo,

- miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),

 1. poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit. b: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,

 2. poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

 3. poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim - w przypadku cudzoziemca,

 4. poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

 5. oświadczenia, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

 6. oświadczenia, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 7. oświadczenia, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,

 8. oświadczenia o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 1721, 1948, 2260 i 2261 oraz z 2017 r. poz. 1530) - w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.,

 9. poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela,

 10. poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

 11. oświadczenia, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

 12. oświadczenia, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;

 

 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem, zależnym od szkoły, do której o stanowisko ubiegać będzie się kandydat:

Konkurs na stanowisko Dyrektora PSP w Suminie

w terminie do 4 czerwca 2018 r, do godziny 14:00 w pokoju nr 215 Urzędu Gminy Starogard Gdański, Wydział OZS przy ul. Sikorskiego 9 . Nie dopuszcza się składania ofert w postaci elektronicznej.

Konkurs, który przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Starogard Gdański, odbędzie się w siedzibie urzędu w dniu 7 czerwca 2018 r.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci i członkowie komisji konkursowej zostaną powiadomieni indywidualnie.Wójt Gminy

Starogard Gdański

 

Stanisław Połom
Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119 z 4.5.2016), informujemy, że:

 1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest Wójt Gminy Starogard Gdański z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, przy ul. Sikorskiego 97 (kod pocztowy: 83 – 200), tel.: (58) 5625067, adres e-mail: urzad@ugstarogard.pl

 2. Celem zbierania danych jest postępowanie konkursowe mające na celu wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Suminie (podstawa prawna: art. 63 ust. 1 i 10 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2017 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 ze zm.), § 1 ust.1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1587)).  

 3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – po 25 maja 2018 r.).

 4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia/wzięcia udziału w postępowaniu konkursowym mającym na celu wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Suminie. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wzięcie udziału w/w postępowaniu.

 5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

 6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

 7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 8. Dane osobowe będą przechowywane do czasu powołania na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Suminie kandydata wyłonionego w drodze postępowania konkursowego, nie dłużej jednak niż 3 miesiące od daty rozstrzygnięcia konkursu. Po upływie tego terminu dokumenty zostaną zniszczone przez komisję powołaną zarządzeniem Wójta Gminy Starogard Gdański.

 

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 04-05-2018
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Włodzimierz Bieliński
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 maja 2018 14:16
Dokument wprowadzony do BIP przez: Włodzimierz Bieliński
Ilość wyświetleń: 893
04 maja 2018 14:18 (Włodzimierz Bieliński) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 maja 2018 14:17 (Włodzimierz Bieliński) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 maja 2018 14:17 (Włodzimierz Bieliński) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany