Podatki i opłaty

Podatek od środków transportowych na 2019 rok.

Przedmiotem opodatkowania podatkiem od środków transportowych są:

  • samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony i wyższej,
  • ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i wyższej,
  • przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i wyższą,
  • autobusy.

 Podmiotami obowiązanymi do zapłaty podatku od środków transportowych są:

  • właściciel środka transportowego
  • jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, na którą środek transportowy został zarejestrowany

Obowiązek podatkowy

Obowiązek podatkowy powstaje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub nabyty, powstaje także od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został dopuszczony ponownie do ruchu po upływie czasu na jaki została wydana decyzja  organu rejestrującego o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu. Obowiązek podatkowy wygasa z końcem miesiąca, w którym środek transportowy został wyrejestrowany lub wydana została  decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu.

Zarejestrowanie środka transportowego oznacza jego rejestrację, z wyjątkiem rejestracji czasowej, w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym.

Stawki podatku od środków transportowych

Stawki podatku uchwala rada gminy w granicach zakreślonych przepisami ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (ustawa określa górne i dla niektórych rodzajów pojazdów, dolne granice stawek podatku). Rada gminy może różnicować stawki, uwzględniając w szczególności: wpływ pojazdu na środowisko naturalne, rok produkcji albo liczbę miejsc do siedzenia. 

Terminy i sposoby płatności podatku od środków transportowych

Podatnicy są obowiązani do składania, do dnia 15 lutego każdego roku podatkowego, deklaracji na podatek od środków transportowych wraz z załącznikami o posiadanych środkach transportowych.  

Deklaracja na podatek od środków transportowych, o której mowa w art. 9 została opublikowana w
Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2436).

 Podatek wpłaca się w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach do dnia 15 lutego i 15 września każdego roku, na rachunek budżetu gminy, na terenie której znajduje się miejsce zamieszkania lub siedziba podatnika.

Wiadomości powiązane

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Wydziały

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2019-07-03
Dokument wytworzony przez: Wydział Finansowy
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Urszula Wodzik
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 lipca 2019 11:27
Dokument wprowadzony do BIP przez: Damian Plewako
Ilość wyświetleń: 671
03 lipca 2019 11:31 (Damian Plewako) - Dodanie załącznika [akt.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
03 lipca 2019 11:27 (Damian Plewako) - Dodanie załącznika [dt1a_od_2019.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
03 lipca 2019 11:27 (Damian Plewako) - Dodanie załącznika [dt1_od_2019.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany