Deklaracja od środków transportowych

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Miejsce złożenia dokumentów

Osobiście:

Urząd Gminy w Starogardzie Gdańskim 
ul. Sikorskiego 9 
83-200 Starogard Gdański 
Parter - pokój 101

 

Przez Internet:

Jeśli jesteś zainteresowani elektroniczną formą kontaktu z Urzędem Gminy Starogard Gdański, to prawidłowy kontakt z Urzędem powinien odbyć się za pośrednictwem platformy ePUAP, wykorzystując do tego posiadany e-podpis tzw. kwalifikowany lub profil zaufany.

Co to jest ePUAP

Urząd Gminy Starogard Gdański posiada Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (e-PUAP): /ugstarogard/skrytka

 

Załóż profil zaufany

 

Opłaty

Stawki podatku uchwala rada gminy w granicach zakreślonych przepisami ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (ustawa określa górne i dla niektórych rodzajów pojazdów, dolne granice stawek podatku). Rada gminy może różnicować stawki, uwzględniając w szczególności: wpływ pojazdu na środowisko naturalne, rok produkcji albo liczbę miejsc do siedzenia.

 

Termin i sposób załatwienia

Podatnicy są obowiązani do składania, do dnia 15 lutego każdego roku podatkowego, deklaracji na podatek od środków transportowych wraz z załącznikami o posiadanych środkach transportowych.  

Deklaracja na podatek od środków transportowych, o której mowa w art. 9 została opublikowana w
Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz. U. 2011 Nr 293, poz. 1731).

 Podatek wpłaca się w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach do dnia 15 lutego i 15 września każdego roku, na rachunek budżetu gminy, na terenie której znajduje się miejsce zamieszkania lub siedziba podatnika.

Inne informacje

Przedmiotem opodatkowania podatkiem od środków transportowych są:

  • samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony i wyższej,

  • ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i wyższej,

  • przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i wyższą,

  • autobusy.

 Podmiotami obowiązanymi do zapłaty podatku od środków transportowych są:

  • właściciel środka transportowego

  • jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, na którą środek transportowy został zarejestrowany

Obowiązek podatkowy

Obowiązek podatkowy powstaje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub nabyty, powstaje także od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został dopuszczony ponownie do ruchu po upływie czasu na jaki została wydana decyzja  organu rejestrującego o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu. Obowiązek podatkowy wygasa z końcem miesiąca, w którym środek transportowy został wyrejestrowany lub wydana została  decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu.

Zarejestrowanie środka transportowego oznacza jego rejestrację, z wyjątkiem rejestracji czasowej, w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym.

 

 

Uchwały Rady Gminy w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych można znaleść pod linkiem: http://prawomiejscowe.pl/institution/19022/keyword/ad6f8b1b-2a18-4119-9c71-2ecdeceecacc

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 kwietnia 2014 13:54
Dokument wprowadzony do BIP przez: Damian Plewako
Ilość wyświetleń: 1485
15 czerwca 2018 13:59 Damian Plewako - Aktualizacja danych sprawy.
20 lutego 2018 11:19 Damian Plewako - Aktualizacja danych sprawy.
20 lutego 2018 11:19 Damian Plewako - Aktualizacja danych sprawy.
Zatrzymaj banner przewijany