Sołectwo Linowiec

Logo jednostki

Adres

83-200 Starogard Gdański

Sołtys

Sołtys

Zdzisław Franciszek Mąkosa

Zebranie wiejskie 8 czerwca 2018

SOŁTYS WSI LINOWIEC ZWOŁUJE NA DZIEŃ 8 CZERWCA 2018 ROKU NA GODZINĘ 18.00

ZEBRANIE WIEJSKIE Z NASTĘPUJĄCYM PORZĄDKIEM OBRAD:
1)wydanie opinia w sprawie projektu uchwały Rady Gminy dotyczącej maksymalnej liczbie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
2) sprawy bieżące
3) wolne wnioski

ZEBRANIE WIEJSKIE ODBĘDZIE SIĘ
W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W Linowcu
SOŁTYS Zdzisław Mąkosa

Liczba mieszkańców na dzień: 31.12.2014

Liczba mieszkańców: 386

Konsultacje na temat nadania nazw ulic w miejscowości Linowiec

ZARZĄDZENIE
Wójta Gminy Starogard Gd.
Nr PPN/51/2015 z dnia 14.05.2015r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami na temat nadania nazw ulic
w miejscowości Linowiec.


Na podstawie uchwały Rady Gminy Starogard Gd. Nr XL/433/2014 z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Starogard Gd., Wójt Gminy Starogard Gd. zarządza co następuje:

§1.1 Postanawia się przeprowadzić konsultacje społeczne w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Linowiec.
2. Uprawnionymi do wzięcia udziału w konsultacjach są mieszkańcy wsi Linowiec posiadający czynne prawo wyborcze, właściciele nieruchomości położonych w obrębie Linowiec oraz właściciele firm zlokalizowanych na terenie wsi Linowiec.

§2.1. Konsultacjom podlega propozycja nadania nazw ulicom w Linowcu.
2. Mieszkańcy mogą wypowiedzieć się czy chcą nazwy ulic oraz odnieść się do propozycji nazw podanych przez byłą Radę Sołecką wsi Linowiec, która przedstawiona jest na załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§3. Konsultacje polegać będą na udostępnieniu mieszkańcom propozycji nazw ulic na stronie internetowej urzędu w zakładce BIP - aktualności, u sołtysa oraz w siedzibie urzędu w pokoju nr 27 w godzinach urzędowania.

§4. Konsultacje odbędą się w terminie od 14 maja do 9 czerwca 2015r. w formie:
1) przyjmowania uwag i wniosków na formularzu stanowiącym zał. nr 2 do niniejszego zarządzenia do dnia 5 czerwca 2015r.; wypełnione formularze można składać w sekretariacie Urzędu Gminy Starogard Gd., ul. Sikorskiego 9 lub zeskanowane przesłać na adres e-mailowy: starogardgd@ug.pl;
2) zebrania wiejskiego w dniu 9 czerwca 2015r., na którym przedstawione będą złożone uwagi i wnioski oraz w głosowaniu jawnym przegłosowana zostanie opinia mieszkańców kolejno w sprawach:
- Czy wprowadzić we wsi Linowiec nazwy ulic?
- Jakie nazwy nadać ulicom (w przypadku, gdy większość opowie się za przyjęciem nazw)

§5. Wykonanie zarządzenia powierza się Wydziałowi Planowania Przestrzennego i Nieruchomości.

§6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń sołectwa Linowiec, na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Gminy Starogard Gd.

Zebranie wiejskie 14.12.2016 roku.

Sołtys Wsi Linowiec zaprasza mieszkańców na zebranie wiejskie, które odbędzie się dania 14 grudnia 2016 roku o godzinie 17:00 w Świetlicy Wiejskiej w Linowcu. Na zebraniu omawiane będą tematy:
- odnowy wsi,
- sprawy bieżące

Sołtys Wsi

Liczba mieszkańców na dzień: 31.12.2016

Liczba mieszkańców: 396

Liczba mieszkańców na dzień: 31.12.2017

387

Zebranie wiejskie 7 września 2018

O B W I E S Z C Z E N I ESOŁTYS WSI LINOWIEC NA ŻĄDANIE WÓJTA


W DNIU 7 WRZEŚNIA 2018 ROKU (PIĄTEK)


O GODZINIE 18.00 ZWOŁUJE ZEBRANIE WIEJSKIE


W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W LINOWCU,
LINOWIEC 21

Porządek Zebrania:

1. Konsultacje w sprawie uchwalenia zmian statutów sołectw Gminy Starogard Gdański.
2. Podział Funduszu Sołeckiego na rok 2019.
3. Wnioski do budżetu gminy na rok 2019.
SOŁTYS

ZDZISŁAW MĄKOSA

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 stycznia 2015 12:50
Dokument wprowadzony do BIP przez: Damian Plewako
Ilość wyświetleń: 3665
08 sierpnia 2018 13:36 Damian Plewako - Aktualizacja danych jednostki.
21 maja 2018 14:44 Damian Plewako - Aktualizacja danych jednostki.
05 stycznia 2018 10:40 Damian Plewako - Aktualizacja danych jednostki.
Zatrzymaj banner przewijany