Sołectwo Linowiec

Logo jednostki

Adres

83-200 Starogard Gdański

Sołtys

Sołtys

Zdzisław Franciszek Mąkosa

Zebranie wiejskie 8 czerwca 2018

SOŁTYS WSI LINOWIEC ZWOŁUJE NA DZIEŃ 8 CZERWCA 2018 ROKU NA GODZINĘ 18.00

ZEBRANIE WIEJSKIE Z NASTĘPUJĄCYM PORZĄDKIEM OBRAD:
1)wydanie opinia w sprawie projektu uchwały Rady Gminy dotyczącej maksymalnej liczbie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
2) sprawy bieżące
3) wolne wnioski

ZEBRANIE WIEJSKIE ODBĘDZIE SIĘ
W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W Linowcu
SOŁTYS Zdzisław Mąkosa

Liczba mieszkańców na dzień: 31.12.2014

Liczba mieszkańców: 386

Konsultacje na temat nadania nazw ulic w miejscowości Linowiec

ZARZĄDZENIE
Wójta Gminy Starogard Gd.
Nr PPN/51/2015 z dnia 14.05.2015r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami na temat nadania nazw ulic
w miejscowości Linowiec.


Na podstawie uchwały Rady Gminy Starogard Gd. Nr XL/433/2014 z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Starogard Gd., Wójt Gminy Starogard Gd. zarządza co następuje:

§1.1 Postanawia się przeprowadzić konsultacje społeczne w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Linowiec.
2. Uprawnionymi do wzięcia udziału w konsultacjach są mieszkańcy wsi Linowiec posiadający czynne prawo wyborcze, właściciele nieruchomości położonych w obrębie Linowiec oraz właściciele firm zlokalizowanych na terenie wsi Linowiec.

§2.1. Konsultacjom podlega propozycja nadania nazw ulicom w Linowcu.
2. Mieszkańcy mogą wypowiedzieć się czy chcą nazwy ulic oraz odnieść się do propozycji nazw podanych przez byłą Radę Sołecką wsi Linowiec, która przedstawiona jest na załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§3. Konsultacje polegać będą na udostępnieniu mieszkańcom propozycji nazw ulic na stronie internetowej urzędu w zakładce BIP - aktualności, u sołtysa oraz w siedzibie urzędu w pokoju nr 27 w godzinach urzędowania.

§4. Konsultacje odbędą się w terminie od 14 maja do 9 czerwca 2015r. w formie:
1) przyjmowania uwag i wniosków na formularzu stanowiącym zał. nr 2 do niniejszego zarządzenia do dnia 5 czerwca 2015r.; wypełnione formularze można składać w sekretariacie Urzędu Gminy Starogard Gd., ul. Sikorskiego 9 lub zeskanowane przesłać na adres e-mailowy: starogardgd@ug.pl;
2) zebrania wiejskiego w dniu 9 czerwca 2015r., na którym przedstawione będą złożone uwagi i wnioski oraz w głosowaniu jawnym przegłosowana zostanie opinia mieszkańców kolejno w sprawach:
- Czy wprowadzić we wsi Linowiec nazwy ulic?
- Jakie nazwy nadać ulicom (w przypadku, gdy większość opowie się za przyjęciem nazw)

§5. Wykonanie zarządzenia powierza się Wydziałowi Planowania Przestrzennego i Nieruchomości.

§6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń sołectwa Linowiec, na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Gminy Starogard Gd.

Zebranie wiejskie 14.12.2016 roku.

Sołtys Wsi Linowiec zaprasza mieszkańców na zebranie wiejskie, które odbędzie się dania 14 grudnia 2016 roku o godzinie 17:00 w Świetlicy Wiejskiej w Linowcu. Na zebraniu omawiane będą tematy:
- odnowy wsi,
- sprawy bieżące

Sołtys Wsi

Liczba mieszkańców na dzień: 31.12.2016

Liczba mieszkańców: 396

Liczba mieszkańców na dzień: 31.12.2017

387

Zebranie wiejskie 7 września 2018

O B W I E S Z C Z E N I ESOŁTYS WSI LINOWIEC NA ŻĄDANIE WÓJTA


W DNIU 7 WRZEŚNIA 2018 ROKU (PIĄTEK)


O GODZINIE 18.00 ZWOŁUJE ZEBRANIE WIEJSKIE


W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W LINOWCU,
LINOWIEC 21

Porządek Zebrania:

1. Konsultacje w sprawie uchwalenia zmian statutów sołectw Gminy Starogard Gdański.
2. Podział Funduszu Sołeckiego na rok 2019.
3. Wnioski do budżetu gminy na rok 2019.
SOŁTYS

ZDZISŁAW MĄKOSA

Liczba mieszkańców na dzień: 31.12.2018

395

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 stycznia 2015 12:50
Dokument wprowadzony do BIP przez: Damian Plewako
Ilość wyświetleń: 3985
23 stycznia 2019 12:40 Damian Plewako - Aktualizacja danych jednostki.
08 sierpnia 2018 13:36 Damian Plewako - Aktualizacja danych jednostki.
21 maja 2018 14:44 Damian Plewako - Aktualizacja danych jednostki.
Zatrzymaj banner przewijany