Ogólne informacje Kadencja 2015 - 2019

Harmonogram zebrań wiejskich w okresie sierpień-wrzesień 2018 roku

Harmonogram zebrań dostępny jest w dziale komunikatów na stronie www.ugstarogard.pl

Konsultacje społeczne dotyczące zmian statutów sołectw Gminy Starogard Gdański

link do załączników: http://ugstarogard.pl/wiadomosci/2/wiadomosc/137040/konsultacje_spoleczne_dotyczace_zmian_statutow_solectw_gminy_sta

Zarządzenie Nr ADM_90_2018 Wójta Gminy Starogard Gdański w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami konsultacji

Załącznik do: Zarządzenia Nr ADM_90_2018 Wójta Gminy Starogard Gdański w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami konsultacji

Project Uchwały Rady Gminy Starogard Gdański

HARMONOGRAM ZEBRAŃ WIEJSKICH SIERPIEŃ - WRZESIEŃ 2017 R.

http://ugstarogard.pl/wiadomosci/2/wiadomosc/118166/harmonogram_zebran_wiejskich_sierpien__wrzesien_2017_r

HARMONOGRAM ZEBRAŃ WIEJSKICH ZWOŁYWANYCH PRZEZ WÓJTA W SIERPNIU - WRZEŚNIU 2016 ROKU

załącznik z terminami zebrań należy pobrać ze strony: http://ugstarogard.pl/wiadomosci/1/wiadomosc/97261/harmonogram_zebran_wiejskich_sierpien__wrzesien_2016_roku

lub na dole strony w załącznikach.

TERMINY ZEBRAŃ WIEJSKICH NA 2015 ROK

załącznik z terminami zebrań należy pobrać ze strony:
http://www.bip.starogardgd.ug.pl/wiadomosci/1/wiadomosc/256463/terminy_zebran_wiejskich_na_2015_rok

Zebranie wiejskie w miejscowości Szpęgawsk zostało przesunięte z 27 marca na 30 marca na godzinę 18:00.

Wybory sołtysów 2015

Wszystkie informacje dotyczące wyborów sołtysów w 2015 roku znaleść można w zakładce Wybory -> Sołtysów lub pod linkiem: http://www.bip.starogardgd.ug.pl/jednostki_pomocnicze/1/solectwa

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Starogard Gdański dotyczących projektów statutów sołectw

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Starogard Gdański dotyczących projektów statutów sołectw:

http://www.bip.starogardgd.ug.pl/wiadomosci/2/wiadomosc/232702/protokol__z_przeprowadzonych_konsultacji_spolecznych_z_mieszkanc

ZARZĄDZENIE NR ADM/24/2014 Wójta Gminy Starogard Gdański z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami konsultacji projektów uchwał Rady Gminy Starogard Gdański w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Starogard Gdański

ZARZĄDZENIE NR ADM/24/2014
Wójta Gminy Starogard Gdański

z dnia 8 kwietnia 2014 r.

w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami konsultacji projektów uchwał Rady Gminy Starogard Gdański w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Starogard Gdański

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 35 w związku z art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz Uchwały Nr XL/433/2014 Rady Gminy Starogard Gdański z dnia 27.02.2014 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Starogard Gdański (Dz. Urz. Województwa Pomorskiego, poz. 1147 z dnia 14.03.2014 r.), Wójt Gminy Starogard Gdański zarządza, co następuje:

§ 1.1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Starogard Gdański:

Lp. Nazwa Sołectwa

1. Sołectwo Barchnowy

2. Sołectwo Brzeźno Wielkie

3. Sołectwo Ciecholewy

4. Sołectwo Dąbrówka

5. Sołectwo Jabłowo

6. Sołectwo Janin

7. Sołectwo Janowo

8. Sołectwo Klonówka

9. Sołectwo Kokoszkowy

10. Sołectwo Kolincz

11. Sołectwo Koteże

12. Sołectwo Krąg

13. Sołectwo Linowiec

14. Sołectwo Lipinki Szlacheckie

15. Sołectwo Nowa Wieś Rzeczna

16. Sołectwo Okole

17. Sołectwo Owidz

18. Sołectwo Rokocin

19. Sołectwo Rywałd

20. Sołectwo Siwiałka

21. Sołectwo Stary Las

22. Sołectwo Sucumin

23. Sołectwo Sumin

24. Sołectwo Szpęgawsk

25. Sołectwo Trzcińsk

26. Sołectwo Zduny

27. Sołectwo Żabno

na zasadach określonych powołaną uchwałą Rady Gminy.

Celem konsultacji jest zebranie opinii mieszkańców na temat zapisów projektów uchwał w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Starogard Gdański.

§ 2.1 Konsultacje przeprowadzone będą w terminie od 10 kwietnia 2014 r. do 23 maja 2014 r. w granicach administracyjnych Gminy Starogard Gdański.

Konsultacje przeprowadzane będą w formie:

1) przyjmowania pisemnych uwag, opinii i wniosków dotyczących treści projektów uchwał w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Starogard Gdański,

2) zwołania zebrań wiejskich sołectw wymienionych w § 1.

§ 3. Konsultacje polegać będą na :

udostępnieniu mieszkańcom treści projektów statutów sołectw Gminy Starogard Gdański w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Starogard Gdański www.starogardgd.ug.pl,
wyłożeniu projektów statutów w okresie konsultacji u sołtysów w poszczególnych sołectwach, celem udostępnieniu ich mieszkańcom i zgłaszania pisemnych opinii, uwag i wniosków,
wyłożeniu projektów statutów w Urzędzie Gminy Starogard Gdański (pok. 19), w dniach i godzinach urzędowania, celem udostępnienia ich mieszkańcom i zgłaszania przez mieszkańców opinii, uwag i wniosków,
zorganizowaniu zebrania wiejskiego, na którym mieszkańcy sołectwa wyrażą opinię, zgłoszą wnioski i uwagi do projektu statutu sołectwa.

§ 4.1. Wypełnione formularze zawierające uwagi, wnioski i opinie mieszkańców, należy składać w terminie do 6 maja 2014 r. do godz. 1500:

1) poprzez złożenie w Urzędzie Gminy Starogard Gdański (pok. 19),

2) poprzez przesłanie skanu wypełnionego formularza drogą elektroniczną na adres: starogardgd@ug.pl.

Wzór formularza stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia zamieszczony zostanie na stronie internetowej Gminy Starogard Gdański www.starogardgd.ug.pl oraz dostępny będzie w miejscach wskazanych w § 3 pkt 2 i pkt 3.

§ 5.1. Po upływie terminu, o którym mowa w § 4 ust. 1, wszystkie złożone wnioski zostaną przeanalizowane oraz przygotowane zostaną ewentualne poprawki do projektów uchwał w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Starogard Gdański, do poddania pod głosowanie na zebraniu wiejskim.

§ 6. Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Starogard Gdański .

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega:

1) zamieszczeniu na stronie internetowej Gminy Starogard Gdański www.starogardgd.ug.pl,

2) wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Starogard Gdański,

3) wywieszeniu na tablicach ogłoszeń wszystkich Sołectw Gminy Starogard Gdański.


Wójt

Stanisław Połom

Załączniki:

http://www.bip.starogardgd.ug.pl/wiadomosci/2/wiadomosc/227873/zarzadzenie_nr_adm242014_wojta_gminy_starogard_gdanski_z_dnia_8_

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 kwietnia 2014 09:17
Dokument wprowadzony do BIP przez: Damian Plewako
Ilość wyświetleń: 2656
30 lipca 2018 10:11 Włodzimierz Bieliński - Aktualizacja danych jednostki.
13 lipca 2018 13:28 Damian Plewako - Dodanie załącznika.
13 lipca 2018 13:27 Damian Plewako - Dodanie załącznika.
Zatrzymaj banner przewijany