Powszechny Spis Rolny 2020

  ZARZĄDZENIE NR ADM/75/2020 WÓJTA GMINY STAROGARD GDAŃSKI z dnia 8 czerwca 2020 roku w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Gminie Starogard Gdański

INFROMACJA O OTWARTYM I KONKURENYCJNYM NABORZE KANDYTATÓW

NA RACHMISTRZÓW TERENOWYCH

Na podstawie art. 20 Ustawy z dnia 31 lipca 2019r. o Powszechnym Spisie Rolnym w 2020 r. (Dz.U z 2019r. poz.1728) Wójt Gminy Starogard Gdański - Gminny Komisarz Spisowy ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych, wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem przewidzianego w Ustawie z dnia 31 lipca 2019 r. o Powszechnym Spisie Rolnym w 2020 r. spisu rolnego, którzy wykonywać będą zadania spisowe na terenie Gminy Starogard Gdański

 

1. Kandydat na rachmistrza terenowego winien spełniać następujące wymagania:

1)      być osobą pełnoletnią,

2)      zamieszkiwać na terenie danej gminy,

3)      posiadać co najmniej średnie wykształcenie,

4)      posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,

5)      nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

2. Kandydat na rachmistrza:

1)      Składając ofertę wyraża zgodę na przetwarzanie numeru telefonu i/lub adresu e-mail na potrzeby realizacji procesu naboru i szkolenia kandydatów na rachmistrza terenowego w powszechnym spisie rolnym w 2020 r.

2)      Zobligowany jest do wzięcia udziału w szkoleniu. Podczas szkolenia i egzaminu po szkoleniu posługuje się własnym urządzeniem mobilnym z dostępem do Internetu. Szkolenia dla rachmistrzów terenowych obejmować będą część teoretyczną oraz część praktyczną. Egzamin kandydata na rachmistrza terenowego po szkoleniu będzie realizowany za pomocą aplikacji e/m-learning. Kandydat, który nie weźmie udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie.

3)      Podlega postępowaniu weryfikacyjnemu. W przypadku zaistnienia sytuacji, kiedy w wyniku naboru kandydatów na rachmistrzów terenowych podczas egzaminu wszyscy kandydaci uzyskają pozytywny wynik i jednakową liczbę punktów, a liczba kandydatów będzie większa w stosunku do potrzeb o tym, kto będzie powołany na rachmistrza decyduje kolejność zgłoszenia kandydata. Uwaga: Jeśli wszyscy kandydaci uzyskali pozytywny wynik z egzaminu, umowa jest podpisywana z kandydatami, którzy uzyskali najlepszy wynik, a pozostali kandydaci wpisywani są na listę rachmistrzów rezerwowych.

4)      Otrzyma w czasie rejestrowania jego danych w Systemie Ewidencji Rachmistrzów (SER) lub na podany adres e-mail informacje o terminie i formie szkolenia, którego ukończenie z wynikiem pozytywnym będzie warunkiem koniecznym do uzyskania możliwości kwalifikacji na rachmistrza terenowego. Dane kandydatów na rachmistrza są rejestrowane w SER przez upoważnionego pracownika Urzędu Gminy. Kandydat na rachmistrza terenowego, którego dane zostały zarejestrowane w systemie SER otrzyma login do aplikacji e/m-learning, a na wskazany w ofercie adres e-mail hasło oraz informacje o sposobie dostępu do aplikacji e/m-learning, która zawierać będzie materiały oraz przykłady szkoleniowe, niezbędne instrukcje i prezentacje oraz materiały popularyzacyjne.

5)      Po ukończeniu szkolenia oraz uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu testowego tj. uzyskaniu co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi, zostaje wpisany na listę kandydatów na rachmistrzów terenowych, prowadzoną przez Gminnego Komisarza Spisowego, zgodnie z kolejnością liczby uzyskanych punktów podczas egzaminu (od najwyższej liczby punktów), a następnie podpisuje umowę zlecenia z dyrektorem urzędu statystycznego – jako zastępcą wojewódzkiego komisarza spisowego, z zastrzeżeniem pkt. 3 powyżej.

6)      Niezwłocznie po ogłoszeniu wyników egzaminu testowego ma prawo wglądu do swojego testu i uzyskanego wyniku oraz żądania sprawdzenia poprawności tego wyniku.

7)      Po wpisaniu na listę kandydatów na rachmistrzów terenowych, zobowiązany jest do przesłania za pośrednictwem aplikacji SER zdjęcia w formacie .jpg do identyfikatora rachmistrza spisowego oraz innych danych niezbędnych do zawarcia umowy zlecenia.

 1. Rachmistrz terenowy, wyłoniony w trybie otwartego naboru na zasadach określonych w PSR 2020, wykonuje czynności w ramach prac spisowych na podstawie umowy zlecenia zawartej z dyrektorem urzędu statystycznego, z wykorzystaniem urządzenia mobilnego
  wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu rolnego, dostarczonego mu na podstawie umowy użyczenia mienia. W przypadku zagrożenia COVID-19 i podjęcia przez Generalnego Komisarza Spisowego decyzji o wstrzymaniu realizacji wywiadów bezpośrednich, rachmistrze będą realizować wywiady telefoniczne, z wykorzystaniem ww. urządzeń.
 2. Do głównych zadań rachmistrza terenowego należeć będzie:

1)      przeprowadzenie wywiadów bezpośrednich lub telefonicznych w zależności od aktualnej sytuacji związanej z epidemią COVID-19;

2)      zebranie danych według ustalonej metodologii i zgodnie z kluczem pytań, opracowanym przez Centralne Biuro Spisowe;

3)      przejęcie części zadań innych rachmistrzów terenowych, w sytuacji awaryjnej, np. gdy zmniejszona zostanie liczba rachmistrzów w gminie lub termin spisu będzie zagrożony.

 1. Oferta kandydata na rachmistrza terenowego powinna zawierać:

1)        Zgłoszenie kandydatury z podaniem (druk do pobrania):

 • imienia (imion) i nazwiska,
 • daty urodzenia,
 • adresu zamieszkania,
 • numeru telefonu,
 • adresu e-mail,
 • spełnienia warunku dotyczącego wykształcenia,

2)        kserokopię dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;

3)        oświadczenie o spełnieniu wymogu, o którym mowa w art. 20 ust. 1 pkt 5 PSR 2020, zawierające klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.” (druk do pobrania). Oświadczenie o spełnieniu wymogu, o którym mowa w art. 20 ust. 1 pkt 5 PSR 2020, kandydat na rachmistrza terenowego składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Powyższa klauzula zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń;

4)        dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego).

 1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej za pośrednictwem poczty lub osobiście w godzinach pracy Urzędu, w kopercie z napisem „Nabór kandydata na rachmistrza terenowego do PSR 2020 r.” w terminie od dnia 15.06.2020r. do 08.07.2020 r. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej wskazanym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane. Decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia dokumentów do Urzędu Gminy. Adres do doręczeń: Urząd Gminy Starogard Gdański, ul. Sikorskiego 9, 83-200 Starogard Gdański.
 2. Dodatkowych informacji w sprawie naboru udziela Magdalena Went — Zastępca  Gminnego Komisarza Spisowego (koordynator gminny), tel. 585625067 wew. 209 .

 

Wójt Gminy Starogard Gdański           

 Magdalena Forc-Cherek


  Zgłoszenie kandydatury

  OŚWIADCZENIE KANDYDATA NA RACHMISTRZA TERENOWEGO
  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych, dla których administratorem danych jest Wójt Gminy Starogard Gdański w związku z przeprowadzeniem naboru kandydatów na rachmistrzów terenowych.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 czerwca 2020 13:46
Dokument wprowadzony do BIP przez: Damian Plewako
Ilość wyświetleń: 76
17 czerwca 2020 11:04 (Damian Plewako) - Zmiana treści zakładki.
16 czerwca 2020 15:13 (Damian Plewako) - Zmiana treści zakładki.
16 czerwca 2020 15:12 (Damian Plewako) - Zmiana treści zakładki.
Zatrzymaj banner przewijany