Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie Wójta Gminy Starogard Gd. o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału spoleczeństwa

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY STAROGARD GD. o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa Na podstawie art. 43, w związku z art. 46 pkt 1) i art. 54 ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na...

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku

W załączeniu zaświadczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska znak: RDOŚ-Gd-WOO.4240.2.2016.MŚB.23 dotyczące budowy dwutorowej linii napowietrznej 400 kV Grudziądz - Pelplin - Gdańsk Przyjaźń na odcinku Pelplin - Gdańsk Przyjaźń.

Obwieszczenie dotyczące przebudowy drogi wojewódzkiej nr 222 na odcinku Gdańsk - Starogard Gd.

Starogard Gdański 26.05.2017 r. OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia Stosownie do art. 10 §1, art. 49, art.. 113 §2 i §3 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zmianami) Wójt Gminy Starogard Gdański zawiadamia, że: dnia 26.05.2017 r. na wniosek inwestora postanowieniem nr: PPN.6220.14.23.2013.2017.MA...

Obwieszczenie o wydanej decyzji środowiskowej

PPN.6220.4.2016.2017.MA Starogard Gdański 04.05.2017 r. OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji odmawiającej zgody na realizację przedsięwzięcia Stosownie do art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania...

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku

Obwieszczenie dotyczące wpłynięcia wniosku o wydanie decyzji środowiskowej dla budowy linii 400 kV Grudziądz - Pelplin - Gdańsk Przyjaźń. Obwieszczenie w załączniku

Obwieszczenie Wójta Gminy Zblewo

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w granicach pasa drogowego drogi krajowej nr 22. Treść obwieszczenia w załączniku.

Zatrzymaj banner przewijany