Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OBWIESZCZENIE o udziale społeczeństwa w postępowaniu w sprawie ochrony środowiska dla przedsięwzięcia – budowa zespołu elektrowni wiatrowych na części działek nr 16/3 poł. we wsi Jabłowo oraz dz. nr 79/2 i 80 poł. we wsi Dąbrówka

OBWIESZCZENIE o udziale społeczeństwa w postępowaniu w sprawie ochrony środowiska Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 ze zm.), w związku z art.32 ust.1 ustawy z dnia27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. nr 25, poz. 150), Urząd...

Obwieszczenie o zamieszczeniu w publ. dostępnym wykazie danych wniosku o wydanie decyzji środowiskowych - Budowa drogi gminnej nr 213035G Koteże-Jabłowo stanowiącej obwodnice miasta Starogard Gd.

O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. nr 98, poz.1071 ze zm.) w związku z art.46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. nr 25, poz. 150) Urząd Gminy Starogard Gdański podaje do publicznej wiadomości informację...

Informacja o postępowaniu o wydanie decyzji uwarunk. środowisk. dla budowy ronda

WÓJT GMINY STAROGARD GDAŃSKI Działając na podstawie art.32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. nr 25, poz. 150) PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI Informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach...

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kolincz, Owidz, Barchnowy

O B W I E S Z C Z E N I E o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia Zgodnie z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. nr 98, poz.1071 ze zm.) w związku z art.46a ust.5 ustawy z dnia 27...

Ogłoszenie o wyniku postępowania 86555-2008

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA nr 86555-2008 na wykonanie wielobranżowego projektu sieci kanalizacji z miejscowości Rywałd do miejscowości Kolincz. Postępowanie o udzielenie ww. zamówienia publicznego prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający rozstrzygnął przetarg na podstawie Ustawy – Prawo zamówień...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Rekonstrukcja grodziska średniowiecznego w miejscowości Owidz – Gmina Starogard Gdański”

ZAWIADOMIENIE O WSZCZECIU POSTĘPOWANIA Zgodnie z art. 61 ustawy z 14 czerwca 1960r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. nr 98 z 2000r. poz. 1971 ze zm.) zawiadamia się, że na wiosek Wójta Gminy Starogard Gdański – Pana Stanisława Połoma zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie części Gminy Starogard Gdański - budowa kanalizacji sanitarnej Owidz, Kolincz, Barchnowy”

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA Zagodnie z art. 61 ustawy z 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek Gminy Starogard Gdański zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:...

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na dofinansowanie ralizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym pn. "Zorganizowanie letniego wypoczynku socjoterapeutycznego dla dzieci z rodzin mających problemy alkoholowe z terenu gminy Starogard Gdański"

Zarządzenie Nr OZS/34/2008 Wójta Gminy Starogard Gdański z dnia 14 maja 2008 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym pn. „Zorganizowanie obozu socjoterapeutycznego dla dzieci z rodzin mających problemy alkoholowe z terenu...

Zatrzymaj banner przewijany