Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie GPK-7624/16/08-09

OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. Nr 98 z 2000 r., poz. 1971 ze zm.), w związku z art. 74, ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach...

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.nr 98 z 2000 r., poz. 1071 ze zmianami) w związku z art.74, ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko...

OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia

Zgodnie z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. nr 98 , poz.1071 ze zm.) w związku z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2000 r.nr 25, poz.150) zawiadamiam, że na podstawie § 3, ust.1 pkt 72a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia...

OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia

Zgodnie z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. nr 98 , poz.1071 ze zm.) w związku z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2000 r.nr 25, poz.150) zawiadamiam, że na podstawie § 3, ust.1 pkt 72a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia...

WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi dojazdowej od drogi krajowej nr 22 w Rokocinie do Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych

Zgodnie z art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z 2000 r. poz. 1071 ze zm.) w związku z art.46a ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. nr 25 , poz.150 ze zm.) Urząd Gminy Starogard Gd. zawiadamia, że na wniosek Zakładu Utylizacji...

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz.U.Nr 98 z 2000 r., poz. 1971 ze zm.), w związku z art. 46a ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. nr 25 z 2008 r., poz. 150), Urząd Gminy Starogard Gd. zawiadamia, że Wójt Gminy Starogard Gd....

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY na wykonanie zadania „Wykonanie budowy odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Rywałd w gminie Starogard Gdański – roboty dodatkowe” Postępowanie o udzielenie ww. zamówienia publicznego prowadzone było w trybie wolnej ręki. Zamawiający rozstrzygnął postępowanie na podstawie art....

OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia

Zgodnie z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. nr 98 , poz.1071 ze zm.) w związku z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2000 r.nr 25, poz.150) zawiadamiam, że na podstawie § 3, ust.1 pkt 56 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia...

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej Żabno-Krąg gm. Starogard Gd

Zgodnie z art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z 2000 r. poz. 1071 ze zm.) w związku z art.46a ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. nr 25 , poz.150) Urząd Gminy Starogard Gd.zawiadamia, że na wniosek Wójta Gminy Starogard...

ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na wykonanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Urząd Gminy Starogard Gd. informuje, że zostało zakończone postępowanie na sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Starogard Gd. Postępowanie o udzielenie ww. zamówienia publicznego prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego. Oferty otworzono dnia 08.09.2008r. Zamawiający rozstrzygnął...

Zatrzymaj banner przewijany